Biulety Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osbób uprawnionych
Wykaz instalacji IPPC
Informacja dotycząca IPPC
Stan jakości powietrza
NFOŚiGW
Projekty finansowane z WFOŚiGW
Bezpieczne Pomorze
Jakośc powietrza w Polsce
porzadnepomorze.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
eko-bomby
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1029
Data publikacji 16/07/2014, 17:18
zseie14Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przypomina, iż do dnia 31 lipca 2014 roku należy składać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska następujące sprawozdania: Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014...
80
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
743
Data publikacji 29/07/2014, 11:26
noise14Hałas klasyfikowany jest jako „zanieczyszczenie” środowiska przyrodniczego, które charakteryzuje się mnogością źródeł i powszechnością występowania. Dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska przyrodniczego mają hałasy komunikacyjne, w tym hałas drogowy, lotniczy, kolejowy czy tramwajowy. Ponadto,...
18
Data publikacji 14/07/2014, 14:24
sdp14W celu zwiększenia liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych demontażowi zgodnie z obowiązującym prawem oraz ograniczenia szarej strefy powstał w Polsce program nadzorowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program polega na dofinansowaniu legalnie działających...
68
Data publikacji 10/07/2014, 17:44
ust-smieciowa     Od 1 lipca 2013 roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, popularnie zwana ustawą śmieciową nałożyła na gminy obowiązki odbioru odpadów powstających w gospodarstwach domowych , oznacza to w praktyce, iż wszyscy mieszkańcy gmin objęci zostali...
82
Data publikacji 30/06/2014, 09:13
wody-pzWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w roku 2013 prowadził badania monitoringowe wód podziemnych w 34 punktach pomiarowo kontrolnych na terenie województwa pomorskiego, zgodne z zatwierdzonym Państwowym Programem Monitoringu Środowiska dla województwa pomorskiego na lata 2013-2015. Zakres...
109
Data publikacji 01/07/2014, 15:00
ojp2014    Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje w okresie co najmniej raz na pięć lat oceny jakości powietrza. Wykonywana jest ona na potrzeby ocen rocznych prowadzonych na podstawie...
98
więcej


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze,

Państwowym Monitoringiem Środowiska,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Raport 2012

 

UE RPO