Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

WA.273.1.1.2015.kł

Gdańsk dnia 21.01.2014r.

Z A P R O S Z E N I E

  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa, bezpośrednia ochrona i dozór mienia - budynków, pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, świadczona przez wykonawcę posiadającego koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1099). Usługa ochrony fizycznej świadczona może być przez pracowników wykonawcy posiadających jedynie status pracownika ochrony fizycznej. Polegać będzie na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą mienia, zniszczeniem oraz działaniem osób trzecich, jak również bezpośrednim zagrożeniem, w tym pożarem, zalaniem wodą itp. Ochrona mienia dotyczyć będzie obiektu WIOŚ w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i obiektu Delegatury WIOŚ z siedzibą w Słupsku przy ul. Kniaziewicza 30. Świadczenie usługi ochrony mienia połączone będzie z monitorowaniem elektronicznych systemów alarmowych w obu obiektach w systemie - posterunek jednoosobowy, całodobowo, przez 7 dni tygodnia.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - na jedną lub obie części zamówienia.

Część I obejmuje dozór i ochronę mienia w obiekcie WIOŚ w Gdańsku przy Trakcie Św. Wojciecha 293,

Część II obejmuje dozór i ochronę mienia w obiekcie delegatury WIOŚ z siedzibą w Słupsku przy ul. Kniaziewicza 30.

Opis systemu alarmowego i przewidywany zakres zadań jakie powinien realizować potencjalny wykonawca, określa załącznik nr 7 do niniejszego zapytania cenowego.

2. Opis warunków jakie musi spełniać wykonawca:

2.1. Warunek I - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

2.2. Warunek II - posiadanie wiedzy i doświadczenia

2.3. Warunek III - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Szczegółowy opis warunków jakie musi spełniać potencjalny wykonawca usługi zawiera załącznik nr 7 do zapytania cenowego.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania części zamówienia podwykonawcy.

Wskazane jest aby przed złożeniem oferty wykonawca, który nie zna obiektu, dokonał wizji lokalnej w obiektach wykonawcy będących przedmiotem zamówienia (w siedzibie WIOŚ w Gdańsku, Delegaturze WIOŚ w Słupsku), w celu zapoznania się z ich topografią oraz uwarunkowaniami  technicznymi pełnienia służby.

4.Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1.03.2015r. do 28.02.2016r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wyznaczonej do złożenia oferty.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) formularz oferty - wg załączonego wzoru zał. nr 4,

b) formularz oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego - wg załączonego wzoru zał. nr 5,

c) parafowany projekt umowy – wg załączonego wzoru zał. nr 6,

d) inne dokumenty wskazane przez zamawiającego tj.:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w oparciu o który wykonawca funkcjonuje - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru załącznika A,
 • wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych posiadanych przez wykonawcę – wg wzoru załącznika B,
 • wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia – wg wzoru załącznika C,
 • parafowany przez wykonawcę zakres obowiązków i wymagania dotyczące realizacji zamówienia – załącznik D,

Wskazane jest również dołączenie ważnego dokumentu przydziału częstotliwości z Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub innego dokumentu (np. ważnej umowy z operatorem telefonii komórkowej), który poświadczać będzie, że wykonawca spełniania warunek udziału polegający na dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym wymaganym przez zamawiającego.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. oferta cenowa winna być złożona w sposób wskazany przez zamawiającego w pkt. 6,
 2. oferta cenowa winna obejmować całość przedmiotu zamówienia oraz być sporządzona czytelną i trwałą techniką,
 3. cena oferty winna być podana w rozbiciu na cenę netto, brutto oraz zawierać stawkę podatku VAT w %,
 4. cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i dostarczyć do zamawiającego osobiście, listownie, faksem (na numer: 58 309 46 34) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

cena – waga 100%,

Im niższa będzie cena oferty, przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich pozostałych wymogów określonych w zapytaniu cenowym, tym oferta uzyska wyższą liczbę punktów.

9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i  załączniku nr 7 do zapytania cenowego, uznana zostanie za ważną i uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie przyjętych dla zamówienia kryteriów (sumaryczną liczbę punktów jaką osiągnęła oferta wykonawcy w poszczególnych kryteriach). Pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

10. Cena oferty, określona przez wykonawcę w formularzu oferty, obowiązywać będzie przez cały okres realizacji umowy i nie może być zmieniona.

11. Miejsce i termin złożenia/przesłania oferty:

 1. ofertę należy dostarczyć na adres zamawiającego – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, w terminie do dnia 04.02.2015r., do godz. 10:00, w sposób określony przez zamawiającego w pkt. 6,
 2. oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie, określonym powyżej, uznana zostanie za nieważną i nie będzie rozpatrywana. 

12. Otwarcie i ocena złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. nr 27, w dniu 04.02.2015r., o godz. 10:30.

13. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcą jest: Naczelnik Wydziału Administracyjno Technicznego - Krzysztof Łotocki, tel. 58 765-95-43 lub 602 570 241.

   

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Załączniki:

 nr 4 - formularz oferty wykonawcy.pdf - formularz oferty wykonawcy.doc

 nr 5 - formularz oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego.pdf
                        formularz oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego.doc

 nr 6 - parafowany projekt umowy.pdf

 A - wykaz usług.pdf - wykaz usług.doc

 B - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych posiadanych przez wykonawcę.pdf
                    wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych posiadanych przez wykonawcę.doc

 C - wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia.pdf
                    wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia.doc

 D - zakres obowiązków.pdf

 nr 7 - Opis systemu alarmowego i przewidywany zakres zadań jakie powinien realizować potencjalny wykonawca

Wszystkie dokumenty postepowania(zip)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok