Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku        logo wios
 
OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU ORAZ AUDYTU ENERGETYCZNEGO I
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIOŚ W GDAŃSKU

1. Umowa nr WFOŚ/pjb/24/29/2015 dotycząca dofinansowania w/w zadania za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa, podpisana została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 23.03.2015r. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosił 75 tys. zł. w tym 50 tys. zł dofinansowanie  z WFOŚiGW i 5 tys. zł  środki budżetowe WIOŚ. Umowa powyższa określała podział zadania na dwa etapy.
Etap pierwszy (koszt kwalifikowany 25 tys. zł) przewidywał wykonanie w roku 2015 inwentaryzacji budowlano – architektonicznej (w zakresie niezbędnym do opracowania audytu energetycznego), koncepcji zagospodarowania obiektu (z uwzględnieniem I piętra budynku, które ma być przekazane WIOŚ) oraz audytu energetycznego.
W roku 2016 zaplanowano wykonanie, na podstawie wytycznych z audytu energetycznego, drugiego etapu prac tj. dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku. Koszt kwalifikowany tej części zadania wynosił 50 tys. zł.
W 2015r. zrealizowano zadania przewidziane dla pierwszego etapu polegające na: przeprowadzeniu inwentaryzacji budowlano-architektonicznej budynku, wykonaniu koncepcji jego zagospodarowania oraz audytu energetycznego budynku. Zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową, termin zakończenia zadania określono na dzień 30.09.2015r. Odbioru prac (dokumentacji), bez wad i zastrzeżeń, dokonano dwoma protokołami odbioru:
- nr 1 z dnia 21.09.2015r. obejmującego wykonanie inwentaryzacji budowlano- architektonicznej budynku WIOŚ w Gdańsku oraz koncepcji jego zagospodarowania uwzględniającej przejęcie do użytkowania pierwszego piętra budynku,
- nr 2 z dnia 30.09.2015r.  obejmującego wykonanie audytu energetycznego budynku WIOŚ w Gdańsku wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej.
W wyniku realizacji zadania wykonanego w pierwszym etapie uzyskano następującą dokumentację:
a) „Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna budynku WIOŚ w Gdańsku”,
b) „Koncepcja zagospodarowania budynku WIOŚ w Gdańsku”,
c) „Audyt energetyczny budynku WIOŚ w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293”,
d) „Świadectwo charakterystyki energetycznej”.
Faktyczny koszt zadania przewidzianego do realizacji w pierwszym etapie wyniósł 24 354 zł. Kwota dofinansowania dla tego etapu zadania wyniosła:
a) budżet Wojewody Pomorskiego - 5 tys. zł,
b) WFOŚiGW w Gdańsku - 19 354 zł.
Wymieniona w pkt. a-d dokumentacja wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zamawiający określił, że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Na rok 2016 WIOŚ zaplanował wykonanie drugiego etapu zadania tj. wyłonienie wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej. W kwietniu 2016r. opracowano i rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku WIOŚ w Gdańsku. Złożono 2 oferty. Cena jednej z ofert przekraczała kwotę jaką WIOŚ zabezpieczył na realizację zamówienia a druga oferta nie spełniała wymogów określonych w zapytaniu cenowym. Postępowanie unieważniono. W maju ponowiono procedurę wyłonienia wykonawcy zadania, która również nie przyniosła rozstrzygnięcia ponieważ w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, nie wpłynęła żadna oferta.
Na początku czerwca br. WIOŚ w Gdańsku powziął wiadomość, że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wycofał się z obietnicy przekazania, na potrzeby zadań statutowych realizowanych przez WIOŚ, pierwszego piętra budynku zajmowanego przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, którą wyraził w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 937/XLIV/14 z dnia 27.10.2014r. Nowa uchwała nr 240/XXII/16 z dnia 30 maja 2016r., podjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego wyraziła zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie części nieruchomości, której przejęciem zainteresowany był WIOŚ w Gdańsku, jako wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod nazwą Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna.
Po interwencji WIOŚ i potwierdzeniu, przez Urząd Marszałkowski oraz prezesa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., decyzji o przekazaniu części nieruchomości, o której pozyskanie starał się WIOŚ, na potrzeby utworzenia specjalistycznego ośrodka szkoleniowego w zawodach kolejowych, brak było podstaw prawnych do kontynuowania drugiego etapu prac wynikającego z podpisanej umowy tj. wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji całego budynku. Planowany koszt kwalifikowany tej części zadania wynosił 50 tys. zł.

PODSUMOWANIE

Reasumując, wykonano pierwszą część zadania wynikającego z umowy podpisanej z WFOŚiGW. Z przyczyn obiektywnych, niezależnych od WIOŚ w Gdańsku i wymienionych powyżej, nie wykonano dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przewidzianej w drugim etapie prac.
W ramach realizacji pierwszego etapu powstały cztery zaplanowane dokumenty tj.:
a) „Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna budynku WIOŚ w Gdańsku”,
b) „Koncepcja zagospodarowania budynku WIOŚ w Gdańsku”,
c) „Audyt energetyczny budynku WIOŚ w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293”,
d) „Świadectwo charakterystyki energetycznej”.
Opracowana powyżej dokumentacja wskazuje możliwy do osiągnięcia poziom redukcji emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska poprzez określenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i energię dla budynku WIOŚ, po wykonaniu określonych prac termomodernizacyjnych. W dokumentacji przeanalizowano zakres optymalnych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości zwrotu nakładów inwestycyjnych, określono nakłady inwestycyjne i oszczędności energetyczne oraz oszczędności kosztów dla analizowanych wariantów przedsięwzięć modernizacyjnych. Wyliczono wskaźnik efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego mówiącego, przy jakich nakładach inwestycyjnych możliwe będzie osiągniecie zakładanego, mierzalnego i pozytywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Audyt określił także optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz koszt jego realizacji. Opracowana dokumentacja wykazała że przeprowadzenie działań termo modernizacyjnych pozwoli na obniżenie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby ogrzewania budynku  (c.o. + c.w.u.) o 35% , co pozwoli na zaoszczędzenie w skali roku kwoty ok. 33 tys. zł. Wszystkie wskazane w dokumentacji warianty usprawnień spełniają wymagania Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1459 z dn. 18.12.2008r.).
Dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW i przeprowadzenie audytu energetycznego pozwoliło na uzyskanie, obowiązkowego dla budynków użyteczności publicznej, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, określającego m.in. zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej dla najważniejszych elementów infrastruktury budynku.
Wykonana dokumentacja stanowić będzie podstawę do podjęcia, w przyszłości, wspólnych z nowym użytkownikiem części użytkowanego przez WIOŚ budynku, działań mających na celu przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji całego obiektu. Pozwoli to na osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego wynikającego z opracowanej dokumentacji.

 

 

KOSZT KWALIFIKOWANY: 24 354 ZŁ

DOTACJA WFOŚIGW: 19 354 ZŁ

wfos2

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok