Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w 2014 roku upowszechniał informacje dotyczące stanu środowiska naturalnego.

Odbyło się to m. in. przez:

1. Wydanie drukiem publikacji książkowych

WIOŚ Gdańsk wydał "Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 roku".

 Okladka Rap 2013

Opracowane zostały też raporty tematyczne m. in. ocena roczna i pięcioletnia jakości powietrza w województwie pomorskim oraz 9 komunikatów o stanie czystości jednolitych części wód w zlewni Nogatu, Dolnej Wisły, Wdy, Wierzycy, Szkarpawy i rzek zlewni Przymorza.

Zlewnia NOGATU 2010 12 Zlewnia Przymorza 2010 12 cz2 Zlewnia Przymorza 2010 12 cz3
Zlewnia Przymorza 2010 12 Zlewnia SZKARPAWY WISLY KROLEW 2010 12 Zlewnia Wdy 2010 12
Zlewnia Wierzycy 2010 12 cz 2  Zlewnia Wierzycy 2010 12  Zlewnia WISLY 2010 12

Na potrzeby organów samorządowych przygotowano 8 informacji dotyczących stanu poszczególnych komponentów środowiska zaprezentowanych podczas sesji organów samorządowych.

2. Wygłaszanie prezentacji tematycznych podczas spotkań, posiedzeń, konferencji

Przedstawiciele WIOŚ w Gdańsku brali udział w spotkaniach z samorządowcami i pracownikami organów samorządowych, w posiedzeniach, naradach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki. Między innymi zaliczyć do nich należy organizowane spotkania informacyjne z przedstawicielstwami starostw powiatowych czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzące do zacieśniania współpracy. Przedstawiciele WIOŚ uczestniczyli w posiedzeniach Rad Powiatu zapoznając zebranych z najważniejszą problematyką stanu środowiska i działalności kontrolnej w obrębie powiatu. Dla uczestników posiedzeń i spotkań przedstawiciele WIOŚ przygotowali i wygłosili łącznie 17 prezentacji tematycznych.

Ważniejsze z nich to:

  • Działania WIOŚ w Gdańsku w sprawie hałdy fosfogipsów w Wiślince.
  • Zadania i rola IOŚ,
  • Ochrona przed hałasem,
  • Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
  • Farmy wiatrowe i ich oddziaływanie na środowisko,
  • Orzecznictwa sądów administracyjnych - kto odpowiada za hałas,
  • Poważne awarie,
  • Kontrola firm zajmujących się poszukiwaniem gazu łupkowego,
  • Nowe przepisy prawne w aspekcie poszukiwania gazu łupkowego,
  • Omówienie wyników kontroli firm zajmujących się poszukiwaniem gazu łupkowego.

DSCN0781

3. Edukację ekologiczną

Podczas spotkań z młodzieżą akademicką, szkolną i przedszkolną wygłoszono prelekcje nt. stanu środowiska w województwie pomorskim, działalności kontrolnej i laboratoryjnej Inspektoratu. Na terenie Inspektoratu w Gdańsku odbyło się ogółem 7 spotkań.

Pracownicy WIOŚ w Gdańsku sprawowali także nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk szkolnych, studenckich i staży absolwenckich. Opieką merytoryczną objęto 17 praktykantów i 6 stażystów.

IMG 1306 (2)

4. Udostępnianie informacji o środowisku

Rozpatrzono 490 wniosków o udostępnienie informacji o środowisku (wzrost o ponad 100% w porównaniu z rokiem 2009). Wnioski dotyczyły głównie danych Państwowego Monitoringu Środowiska.

Udzielono 36 wywiadów dla prasy oraz 37 dla radia i telewizji.

wnioski

Liczba wniosków o udostępnienie informacji o środowisku w latach 2009-2014

Najważniejsze informacje o środowisku oraz dotyczące bieżącej działalności Inspektoratu zamieszczono na stronie internetowej WIOŚ w Gdańsku w dziale "Aktualności".

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok