Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

I. Obsługa osób niepełnosprawnych.

piktogram niepełnosprawnych ruchowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku wykonuje swoją działalność w Gdańsku przy ulicy Trakt św. Wojciecha 293D i Delegaturze w Słupsku przy ulicy Kniaziewicza 30. W obydwu obiektach istnieją bariery architektoniczne dlatego wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

Wejścia na teren Urzędu w Gdańsku od ulicy Trakt św. Wojciecha i w Słupsku od ulicy Kniaziewicza:

  • wejścia główne i awaryjne od ulicy Trakt św. Wojciecha zabezpieczone są przed dostępem osób postronnych, ale posiadają domofony za pomocą których klient/petent może zgłosić chęć wejścia i potrzebę skorzystania ze wsparcia przy pokonaniu przeszkody w postaci schodów bez rampy umożliwiającej samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • wejście główne od ulicy Kniaziewicza posiada wstęp wolny i równy dojazd do głównego wejścia do budynku, na miejscu pracownik ochrony wraz z przysposobionym pracownikiem Inspektoratu ma obowiązek zapewnić wsparcie w sprawnym pokonaniu bariery architektonicznej w postaci schodów bez rampy umożliwiającej samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

Oba w/w budynki są budynkami jednopiętrowymi niewyposażonymi w windy, w obu lokalizacjach przewidziano w celu ułatwienia poruszania się po urzędzie przeznaczyć, w razie potrzeby pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo na poziomie parteru.

Lokalizacje, zarówno w Gdańsku, jak i w Słupsku posiadają parkingi, na których wydzielono miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.

II. Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych wdrożone w odpowiedzi na wymogi ustawowe.

  • Przy wejściach do wszystkich budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ma obowiązek pełnić dyżur pracownik ochrony, który zobowiązany jest do udzielania pomocy niepełnosprawnym klientom/petentom (polegają one na informowaniu przez pracownika Ochrony odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie podejścia do niepełnosprawnego klienta/petenta i rozpoznania jego sprawy w miejscu przebywania klienta i skierowanie do odpowiedniej komórki organizacyjnej w celu jej załatwienia).
  • W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się wprowadzono usprawnienie dotyczące obsługi osób głuchoniemych. Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. Dodatkowo WIOŚ w Gdańsku udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem, osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej "osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów i możliwość skorzystania z dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby z uwagi na konieczność zorganizowania spotkania.

Usługa polega na tłumaczeniu konsekutywnym lub symultanicznym języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego (PJM) lub sytemu językowo-migowego (SJM), a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie, a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi, zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

piktogram głuchoniemych

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293D oraz w Delegaturze w Słupsku przy ul. Kniaziewicza 30.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska) proszona jest o zgłoszenie tego faktu, co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

pani Iwony Hrynkiewicz

telefon: 58 765 95 54
fax: 58 309 46 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Wersja strony internetowej WIOŚ dla niewidzących lub niedowidzących.

Oficjalna strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku posiada możliwość dostosowywania kontrastu kolorów strony oraz rozmiaru czcionek pisanych do wymagań czytającego oraz stosuje się wyraźne, kontrastowe kroje i kolory w/w czcionek.

IV. Osoba niepełnosprawna z psem asystującym.

Zgodnie z art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, za psa asystującego uważa się odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Osoba niepełnosprawna może wejść z psem przewodnikiem do banku, urzędu, szkoły czy restauracji. Może też skorzystać ze wszystkich środków transportu.

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym, w szczególności do budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Osoba niepełnosprawna zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest do wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego, a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego wyróżnia się następujące rodzaje psów asystujących:

  • pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę;
  • pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo – asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu;
  • pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej – asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu;
  • pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) – wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia, lub reaguje na atak choroby.

V. Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Jedną z możliwości, jakie oferuje elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) jest możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Przy czym dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub profilu zaufanego ePUAP.

Na stronie:

https://wios-gdansk.bip.gov.pl

znajdują się informacje dot. doręczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz wykaz usług udostępnianych przez Inspektorat poprzez platformę ePUAP.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok