Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku realizując założenia programowe Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2013-2015, przeprowadził w roku 2014 badania wód przejściowych w obrębie czterech jednolitych części wód (JCW): Zalew Pucki, Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Ujście Wisłyoraz siedmiu przybrzeżnych jednolitych części wód: Rowy-Jarosławiec Zachód, Rowy-Jarosławiec Wschód, Jastrzębia Góra-Rowy, Władysławowo-Jastrzębia Góra, Port Władysławowo, Półwysep Hel, Mierzeja Wiślana. Były to wody reprezentujące zróżnicowane warunki morfometryczne oraz zróżnicowane typy abiotyczne.Badania przeprowadzone w 2014 roku dla wód przejściowych i przybrzeżnych, wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. Nr 258, poz.1550). Obszar objęty badaniami przedstawia poniższa mapa.

ppk 2014

Rys.1.1 Lokalizacja stanowisk pomiarowych wód przejściowych i przybrzeżnych województwa pomorskiego objętych badaniami w roku 2014

Biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych w 2014 r. a także ocenę dziedziczoną z poprzednich lat, wykonano ocenę stanu chemicznego i ekologicznego dla jedenastu JCW. Podstawę oceny jednolitej części wód stanowią wyniki z wszystkich stanowisk pomiarowych, przy czym jedno ze stanowisk zawsze pełni role ppk reprezentatywnego. Badania przeprowadzone zostały wg programu monitoringu operacyjnego i badawczego.

Ocenę jakości wód powierzchniowych przejściowych i przybrzeżnych za rok 2014 przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r., w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482). W ocenie brano również pod uwagę wytyczne GIOŚ.

Tab. 1.1Stan ekologiczny, chemiczny i ogólny jednolitych części wód powierzchniowych przejściowych i przybrzeżnych przebadanych w 2014 roku

Tabela ocena 2014 1

Tabela ocena 2014 2

Elementy Biologiczne spośród wskaźników biologicznych do oceny wzięto po uwagę wyniki badań chlorofilu „a”, biomasy fitoplanktonu oraz makrobezkręgowców bentosowych. Żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat. Stan elementów biologicznych dla wód przejściowych (z wyjątkiem Zatoki Puckiej Zewnętrznej - IV klasa) oraz przybrzeżnych (z wyjątkiem Półwyspu Helskiego - III klasa) ze względu na wartość wskaźnika chlorofilu „a” oceniony został jako zły. Zły stan biologiczny potwierdziły wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych dla dwóch JCW Zalewu Puckiego i Portu Władysławowo.

Elementy Hydromorfologiczne

Zgodnie z definicją Ramowej Dyrektywy Wodnej art. 2 ust. 9 elementy hydromorfologiczne sklasyfikowane dla I klasy czystości wód powierzchniowych muszą odpowiadać całkowicie warunkom fizycznie niezakłóconym działalnością człowieka. Wszystkie JCW z wyjątkiem Portu Władysławowo (silnie zmieniona część wód na skutek fizycznego oddziaływania człowieka) sklasyfikowano na poziomie I klasy.

Elementy Fizykochemiczne

Elementy hydromorfologiczne wraz elementami fizykochemicznymi są elementami wspierającymi ocenę biologiczna i wraz z nią wyznaczają stan ekologiczny wód. W grupie wskaźników fizykochemicznych za niska ocenię odpowiadały złe warunki fizyczne (przezroczystość wód – widzialność krążka Secchiego), warunki tlenowe (przesycenie tlenem dla 3 JCW) oraz substancje biogenne (azot ogólny, azot azotanowy, azot mineralny, fosforany, fosfor ogólny). Elementy fizykochemiczne z grupy substancji szczególnie szkodliwych są dziedziczone z lat 2011, 2012 i ocenione na poziomie klasy II.

Stan Ekologiczny Wód

Przy ocenie stanu ekologicznego uwzględnia się biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód. O złym potencjale ekologicznym wód przejściowych (Zalew Pucki, Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Ujście Wisły) oraz przybrzeżnych (Rowy-Jarosławiec Zachód, Rowy-Jarosławiec Wschód, Jastrzębia Góra-Rowy, Władysławowo-Jastrzębia Góra, Port Władysławow, Mierzeja Wiślana) zadecydowały głównie elementy biologiczne (chlorofila „a” - V Klasa). Umiarkowany stan ekologiczny osiągnęła jedynie JCW Półwysep Helski. Natomiast słaby stan ekologiczny dla Zatoki Puckiej Zewnętrznej określono na podstawie wyników badań ichtiofauny.

Morze Stan Ekologiczy 14 big

Rys. 1.2 Ocena stanu ekologicznego wód przejściowych i przybrzeżnych badanych w roku 2014

Elementy Chemiczne

Ocenę stanu chemicznego przeprowadzono na podstawie wyników dziedziczonych z roku 2011 i na tej podstawie stan Zatoki Puckiej Zewnętrznej, Rowy-Jarosławiec Wschód, Jastrzębia Góra-Rowy, Półwysep Hel uznano za dobry.

Morze Stan Chemiczny 14

Rys. 1.3 Ocena stanu chemicznego wód przejściowych i przybrzeżnych badanych w roku 2014

Monitoring Obszarów Chronionych

W 2014 roku Monitoring Obszarów Chronionych w kategorii wód przybrzeżnych województwa pomorskiego obejmował ocenę spełnienia wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na zanieczyszczenie pochodzące ze źródeł komunalnych (11 jcw), będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do ochrony siedlisk gatunków (6 jcw) oraz dla obszarów będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (10 jcw).

Stan wód wszystkich przebadanych jcw przybrzeżnych określono na zły, tym samym nie spełniały one wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, a dla wyznaczonych obszarów chronionych nie zostały osiągnięte przypisane im cele środowiskowe.

Za wyjątkiem części Port Władysławo wszystkie badane w roku 2014 jednolite części wód, występowały na obszarach chronionych.

obszary chronione Natura 2000 2014

Rys. 1.4 Wykaz obszarów chronionych w ramach sieci natura 2000

Podsumowanie

Realizując założenia programowe Państwowego Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził w roku 2014 badania jedenastu jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych. Badania przeprowadzone zostały wg programu monitoringu operacyjnego i badawczego.

Głównie ze względu na zawartość chlorofilu „a” stan biologiczny wód oceniony został jako zły. Wspierające ocenę biologicznąelementy fizykochemiczne zaklasyfikowane zostały poniżej stanu dobrego. Z uwagi na złą biologiczną i fizykochemiczną kondycje JCW, wody prezentowały zły stan ogólny oraz ekologiczny, z wyjątkiem dwóch jednolitych części wód: Zatoka Pucka Zewnętrzna i Półwysep Helski. W porównaniu z rokiem ubiegłym elementy biologiczne oraz fizykochemiczne utrzymywały się nadal na niekorzystnym poziomie. W następstwie tego wody te uznano za zagrożone niespełnieniem wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, podstawowego narzędzia polityki wodnej państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie zakłada się osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych do 2015 roku.

Powyższa ocena wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest oceną wstępną, która będzie obowiązywała po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ostateczne informacje, po zatwierdzeniu przez GIOŚ, będą zawarte w „Raporcie o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014 roku”, który zostanie przekazany gminom. Na tej podstawie, jeżeli będzie taka potrzeba, gminy mogą podejmować działania zmierzające do poprawy jakości wód.

Obowiązek prowadzenia monitoringu wód nałożony jest na Państwa Członkowskie w art.8 Dyrektywy 2000/60/WE, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), co znalazło odzwierciedlenie w art. 155a ust. 2 ustawy – Prawo Wodne. Wyniki badań przekazywane są do GIOŚ , skąd m.in. są raportowane do Komisji Europejskiej.

Morze Stan JCW 14

Rys. 1.5 Ocena stanu JCW badanych w roku 2014

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok