Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Mnogość urzędów oraz aktów prawnych związanych z ochroną środowiska powoduje z pewnością trudności. Kiedy mówimy o urzędach zajmujących się ochroną środowiska mamy na myśli dla przykładu urzędy gmin (miast), starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, okręgowe urzędy górnicze, regionalne zarządy gospodarki wodnej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska czy wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Zadania, które wykonują te urzędy zostały wskazane w poszczególnych aktach prawnych, których są dziesiątki. Do podstawowych zaliczymy ustawy: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, Prawo wodne, o odpadach czy o lasach. Biorąc pod uwagę powyższe w tekście tym zostaną przybliżone niektóre zadania wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

zalewanie posesji

Na podstawie ustawy prawo wodne wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, podjąć działania wobec właściciela gruntu, który zmienia kierunek odpływu wód lub ścieków zalewając tereny sąsiednie. Wówczas w drodze decyzji wspomniany organ nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

zalewanie dzialki

wycinka drzew

W ustawie o ochronie przyrody wskazano, że do kompetencji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta należy wydawanie pozwoleń na usuwanie drzew lub krzewów. Chcąc usunąć drzewo z terenu własnej nieruchomości należy w pierwszej kolejności udać się do urzędu gminy (miasta) po stosowną zgodę (decyzję administracyjną). Do zadań tego urzędu należy także wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych wówczas gdy usunięto drzewo bez wymaganego zezwolenia.

planty3

dzikie wysypiska śmieci

W ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono, że wójt, burmistrz, prezydent miasta zajmują się sprawami dzikich wyspisk śmieci. Na podstawie pierwszej z ustaw organ ten ma uprawnienia do podejmowania działań wówczas gdy odpady leżą w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Druga z ustaw dotyczy kompetencji ogólnej troski o to aby na terenie gmin nie było problemów z dzikimi wysypiskami śmieci.

smieci1

uciążliwości środowiskowe

Ważne uprawnienie do podjęcia działań zawarto w ustawie Prawo ochrony środowiska wówczas gdy osoba fizyczna negatywnie oddziałuje na środowisko. Wtedy wójt, burmistrz, prezydent miasta nakazuje wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Przykładowe działania polegać będą na zobowiązaniu osoby fizycznej do ograniczenia uciążliwości zapachowych pochodzących z małych kurników czy chlewików.

 

informacja o środowisku

W związku z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w jego posiadaniu lub które są dla niego przeznaczone. W urzędzie gminy (miasta) uzyskamy informacje na przykład o wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.

 

Powyżej przedstawiono tylko niektóre z uprawnień jakie posiadają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast w zakresie ochrony środowiska. To na tym organie w pierwszej kolejności spoczywają możliwości do działania na linii człowiek a środowisko, środowisko a człowiek. Konsekwencją działania na tym poziomie jest więc czystsze środowisko ale także i troska o zdrowie ludzkie. Obowiązki te wynikają z samej konstytucji ale także ustawy o samorządzie gminnym.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok