Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Początek XXI wieku charakteryzuje się dużym dynamizmem w kształtowaniu prawa ochrony środowiska. Coraz więcej obszarów jest poddanych regulacjom prawnym szczególnie jeśli chodzi o zakres działania administracji publicznej. Określenie w aktach prawnych zadań obliguje dany organ do działania gdyż instytucje publiczne działają na podstawie i w granicach prawa. Zadania starosty w zakresie ochrony środowiska to przede wszystkim wydawanie różnego rodzaju decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń), na podstawie których mogą funkcjonować podmioty gospodarcze. Poniżej przedstawiono przykładowe zadania jakie realizują starostowie.

Prawo wodne

jaz


Na podstawie ustawy Prawo wodne starosta wydaje w ściśle określonych przypadkach pozwolenia wodnoprawne, w których zostają określane warunki korzystania z wód. Efektem takiej regulacji jest racjonalizacja korzystania z wód czy ograniczanie ich zanieczyszczenia. Przykładem może być pozwolenie na wykonywanie urządzeń wodnych.

Odpady

odpady

Zgodnie z ustawą o odpadach starosta w ściśle określonych przypadkach wydaje zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Przez odpad rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W ustawie zawarto także zapis określający, że przetwarzanie to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Lasy

lasy

Określono w ustawie o lasach, że starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Dodatkowo starosta w ściśle określonym zakresie zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu ale dopiero po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego.

Hałas

hałas

W ustawie Prawo ochrony środowiska wskazano, że w przypadku nadmiernego hałasu w ściśle określonych przypadkach starosta wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie dźwięku, zobowiązując podmiot gospodarczy do przestrzegania norm prawnych.

Powietrze

powietrze

W ustawie Prawo ochrony środowiska wskazano, że każdy przedsiębiorca prowadzący instalację, z której w sposób zorganizowany emitowane są zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego powinien uzyskać stosowne pozwolenie.

Uciążliwości środowiskowe

Ważne uprawnienie do podjęcia działań zawarto w ustawie Prawo ochrony środowiska wówczas gdy podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko. Wtedy starosta nakazuje wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Przykładowe działania polegać będą na zobowiązaniu podmiotu korzystającego ze środowiska do ograniczenia uciążliwości zapachowych pochodzących z niektórych przedsiębiorstw.

Informacja o środowisku

W związku z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko starosta jest obowiązany do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w jego posiadaniu lub które są dla niego przeznaczone. W starostwie uzyskamy informacje na przykład o wydanych decyzjach, o których mowa powyżej.

Do zadań starosty należy przede wszystkim określanie środowiskowych warunków działania małych i średnich podmiotów korzystających ze środowiska. Dodatkowo starosta posiada prawną możliwość do kontroli podmiotów gospodarczych. Zakres jej ogranicza się do sprawdzenia czy przedsiębiorca przestrzega uzyskane decyzje administracyjne od starosty. Mówimy o pojedynczych uprawnieniach ale przepisy dopuszczają także możliwość aby podmiot korzystający ze środowiska uzyskał pozwolenie zintegrowane, w którym jest określone kilka obszarów środowiskowych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok