Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W aktach prawnych związanych z ochroną środowiska wskazuje się, że na poziomie samorządu województwa organem ochrony środowiska jest marszałek województwa. Podobnie jak starosta tak marszałek realizuje szereg zadań związanych z określeniem warunków funkcjonowania przedsiębiorców. Tym samym marszałek województwa wskazuje w drodze decyzji administracyjnej zasady środowiskowe dla największych zakładów. Poniżej kilka przykładów spraw będących w kompetencji marszałka województwa.

Prawo wodne

jaz2

Na podstawie ustawy Prawo wodne marszałek wydaje pozwolenia wodnoprawne, w których zostają określane warunki korzystania z wód. Efektem takiej regulacji jest racjonalizacja korzystania z wód czy ograniczanie ich zanieczyszczenia. Przykładem mogą być pozwolenia wodnoprawne wydawane w ściśle określonych warunkach na pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie z wód do celów energetycznych, korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu czy na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią.

Odpady

odpady

Zgodnie z ustawą o odpadach marszałek w ściśle określonych przypadkach wydaje zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów wówczas gdy dotyczy to:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

- regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Powietrze

powietrze

W ustawie Prawo ochrony środowiska wskazano, że każdy przedsiębiorca prowadzący instalację, z której w sposób zorganizowany emitowane są zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego powinien uzyskać stosowne pozwolenie. Marszałek województwa jest właściwy gdy dotyczy to:

- przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione powyżej.

Uciążliwości środowiskowe

Ważne uprawnienie do podjęcia działań zawarto w ustawie Prawo ochrony środowiska wówczas gdy podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko. Wtedy marszałek województwa nakazuje wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Przykładowe działania polegać będą na zobowiązaniu dużego podmiotu korzystającego ze środowiska do ograniczenia uciążliwości zapachowych.

Informacja o środowisku

W związku z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko marszałek jest obowiązany do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w jego posiadaniu lub które są dla niego przeznaczone. W urzędzie marszałkowskim uzyskamy informacje na przykład o wydanych decyzjach, o których mowa powyżej.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie Prawo ochrony środowiska. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do ich wnoszenia. Nadzór nad nimi sprawuje marszałek województwa. Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód czy składowanie odpadów. Wysokość przedmiotowych opłat zależy od kilku czynników przykładem mogą być ilości i rodzaj gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia czy ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju.

Marszałek województwa posiada uprawnienia do określenia środowiskowych zasad funkcjonowania największych przedsiębiorstw. W kompetencjach marszałka jest także wydawanie pozwoleń zintegrowanych, obejmujących kilka obszarów środowiskowych. W ustawie Prawo ochrony środowiska wskazano, że organ ten może przeprowadzać kontrole podmiotów gospodarczych. W kompetencji marszałka jest także w określonych sytuacjach uprawnienie do cofania decyzji administracyjnych, wówczas gdy przedsiębiorstwa naruszają zasady środowiskowe. Na podstawie przepisów środowiskowych przedsiębiorcy są zobowiązani do składania szeregu sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok