Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej. Efektem takiego zapisu jest podległość organizacyjna, finansowa i merytoryczna pod organ centralny jakim jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W strukturze każdej regionalnej dyrekcji jest także wojewódzki konserwator przyrody, który zajmuje się szeroko pojętymi sprawami przyrodniczymi. W tekście tym zostaną przybliżone zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Odpady

odpady

Zgodnie z ustawą o odpadach organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Hałas

hałas

W ustawie Prawo ochrony środowiska wskazano, że w przypadku nadmiernego hałasu na terenach zamkniętych regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie dźwięku, zobowiązując podmiot do przestrzegania norm prawnych.

Szkody wyrządzone przez zwierzęta

zwierzeta

W ustawie o ochronie przyrody zaznaczono, że gdy zostaną wyrządzone szkody przez:

- żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;

- wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;

- rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;

- niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

- bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim;

to oględzin i szacowania szkód a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska (wyjątek - na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku). Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści.

Drzewa

lasy

W ustawie o ochronie przyrody zawarto zapis, że zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Uzgodnienie ma charakter wiążący dla organów wydających zezwolenie (wójt, starosta, marszałek czy wojewódzki konserwator zabytków).

Szkody w środowisku

Na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie regionalnego dyrektora ochrony środowiska wskazano jako właściwego w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku.

Procedury środowiskowe

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko regionalny dyrektor ochrony środowiska uczestniczy w procesie wydawania decyzji środowiskowych.

Informacja o środowisku

W związku z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko regionalny dyrektor ochrony środowiska jest obowiązany do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w jego posiadaniu lub które są dla niego przeznaczone.

Zadania, które wykonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska są określone w szeregu aktów prawnych. Powyżej wskazano tylko kilka przykładów z zadań jakie realizuje ten organ administracji publicznej.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok