Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Zadania kontrolne Inspektoratu wynikają z przepisów

ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

i obejmują, między innymi:

 • kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 • kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
 • udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji zaliczanych do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko,
 • kontrolę eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,
 • inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
 • realizację zadań wynikających z ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami,
 • kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie magazynowania i stosowania nawozów,
 • nadzór i kontrolę w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
 • kontrolę przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
 • kontrolę wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,
 • weryfikację rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

paragraf

Uprawnienia Inspekcji obejmują:

 • zobowiązanie kontrolowanego podmiotu formie zarządzenia pokontrolnego, do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska,
 • wymierzenie kary pieniężnej za przekraczanie, określonych w pozwoleniach, ilości i rodzaju emitowanych do środowiska substancji lub energii oraz naruszanie warunków decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk. Kary wymierzane są na podstawie ustaleń i pomiarów wykonanych w trakcie kontroli lub pomiarów prowadzonych przez kontrolowany podmiot,
 • wymierzenie grzywny pieniężnej osobie odpowiedzialnej za wykroczenie wymienione w przepisach. Nieprawidłowość kwalifikująca się do wymierzenia mandatu musi być stwierdzona w trakcie kontroli i potwierdzona protokołem kontroli lub oględzin. Uprawnienia Inspekcji do mandatowania wynikają z odrębnych przepisów,
 • wstrzymanie decyzją użytkowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub z przekroczeniem jego warunków,
 • wstrzymanie oddania do użytku nowych instalacji nie spełniających wymogów ochrony środowiska,
 • wstrzymanie decyzją działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska znacznych rozmiarów lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
 • wstrzymanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzonej w instalacjach nie spełniających wymagań przepisów,
 • możliwość wstrzymania pracy instalacji eksploatowanych z naruszeniem pozwoleń lub bez pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
Działalność kontrolna WIOŚ prowadzona jest na podstawie rocznego planu kontroli.
Wyniki działalności kontrolnej prezentowane są w formie sprawozdania.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok