Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl


Stan prawny po 23 stycznia 2013r.

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
która zastąpi obowiązującą w tym zakresie dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).


Stan prawny przed 23 stycznia 2013r.

1.Podstawy prawne.odpady

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

 •obowiązujące do końca 2010 roku z dnia 14 lutego 2006 r.(Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213)

 •obowiązujące od 1 stycznia 2011 z dnia 8 grudnia 2010 r.(Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

 •obowiązujące do sprawozdania za rok 2010 z dnia 25 maja 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 101 poz. 686)

 •obowiązujące do sprawozdania za rok 2011 z dnia 8 grudnia 2010 r.(Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674)

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności(Dz.U. z 2003 r. Nr 16 poz. 154 ze zmianami)


2.Informacje ogólne

Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się jest zobowiązany.

Posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną) z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem opadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 3 pkt. 13 ustawy o odpadach).

Wytwórca odpadów – to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto prowadzi wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów jest też świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba, że umowa o świadczeniu tych usług mówi inaczej.

Wytwórca odpadów może zlecić gospodarowanie odpadami innemu posiadaczowi odpadów.

Posiadacz odpadów może je przekazać w oparciu o art. 25 ustawy o odpadach wyłącznie uprawnionemu odbiorcy to jest takiemu, który posiada wymagane prawem zezwolenia i pozwolenia i rejestracje. W takim przypadku odbiorca odpadów przejmuje odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami.

Transportujący nie jest posiadaczem odpadów. Zlecając transport należy wskazać miejsce przeznaczenia odpadów.


3. Wymagania formalno – prawne

Wymagane pozwolenia i zezwolenia w oparciu o ustawę o odpadach:

  1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji (art. 17 ust. 2)
  2. Decyzja zatwierdzająca gospodarkę odpadami niebezpiecznymi (art. 17 ust. 1 pkt. 1)
  3. Informacja o odpadach i sposobach gospodarowania odpadami (art. 17 ust 1 pkt. 2).
  4. Decyzja zatwierdzająca gospodarkę odpadami (art. 17 ust. 1a)
  5. Zgłoszenie do rejestru (art. 33 ust.5)
  6. Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie (art. 26 ust.1) zbieranie odpadów (art.28 ust.1)
  7. Zezwolenie na transport odpadów (art. 28 ust.1)

Ad. 1 - Pozwolenie jest wymagane jeśli w związku z eksploatacją instalacji wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tyś Mg rocznie. Zakres wniosku jest rozszerzony o wymagania ustawy prawo ochrony środowiska.

Ad. 2 – Decyzja jest wymagana w przypadku, jeśli ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych wynosi powyżej 0,1 Mg na rok (w przypadku eksploatacji instalacji do 1 Mg).

Ad. 3 – informacja jest wymagana, jeśli wytwarzanych odpadów jest do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Ad. 4 – decyzja dotyczy świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw oraz przetwarzania odpadów azbestu w urządzeniach przewoźnych.

Ad. 5 - Zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach mają obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez Starostę

Zakres informacji wymaganych do wniosków o decyzje i informacji jest zawarty w:

Ad. 1 - art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach i art. 184 ust. 2 prawa ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Ad. 2 - art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach

Ad. 3 – art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach

Ad. 4 - art. 21 b ust. 1 ustawy o odpadach

Ad. 6 – odzysk i unieszkodliwianie art. 27 ust. 1 ustawy; zbieranie art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach

Ad. 7 – transport art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach.


4. Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów jest zobowiązany art. 36 ustawy o odpadach do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.

Ewidencja w przypadku:

a. wytwórcy odpadów powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów,

b. posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – również sposoby gospodarowania odpadami oraz dane o ich pochodzeniu.

c. posiadacza odpadów przekazującego je na składowisko oraz zarządczego składowiskiem obejmuje dodatkowo podstawową charakterystykę oraz wyniki testów zgodności.

Ewidencję prowadzi się:

z zastosowaniem kart ewidencji i kart przekazania odpadów.

Wzory dokumentów są zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

  1. obowiązującym do końca 2010 roku z dnia 14 lutego 2006 roku (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213)
  2. obowiązującym od 1 stycznia 2011 z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673)

Na specjalnych drukach, określonych w powyższym rozporządzeniu, prowadzi się również ewidencję dla komunalnych osadów ściekowych (przy stosowaniu osadów w oparciu o art. 43 ust.1 ustawy o odpadach), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy zakładów przetwarzania) i pojazdów wycofanych z eksploatacji (dotyczy stacji demontażu i punktów zbierania).

Wyłączone z obowiązku prowadzenia ewidencji są:

a. wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji pod warunkiem, że zostały one przekazane do stacji demontażu lub prowadzącego punkt zbierania odpadów (art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach),

b. osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, którzy wykorzystują odpady na własne potrzeby (art. 36 ust. 3 ustawy o odpadach),

c. odpady wymienione w załączniku do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. z 2001r. 152, poz. 1735)

d. prowadzący miejsca odbioru zużytych baterii i akumulatorów nie będący sprzedawcą, prowadzącym wymianę ani zbierającym.

Uproszczoną ewidencję (w oparciu wyłącznie o karty przekazania), zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o odpadach i wydanym na podstawie art. 36 ust.13 ustawy wyżej cytowanym rozporządzeniem mogą prowadzić:

a. prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów,

b. małe i średnie przedsiębiorstwa które wytwarzają:

- odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie

- odpady inne niż niebezpieczne nie będące odpadami komunalnymi w ilości do 5 Mg rocznie

Art. 36, ust. 8a dopuszcza możliwość niesporządzania karty przekazania odpadu jeśli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali, jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady. (art. 43a ust. 1 ustawy o odpadach).

Formularz powinien zawierać w szczególności:

- określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu z którego powstał odpad oraz źródło jego pochodzenia,

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady.

Osoba przekazująca odpady jest obowiązana do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. W razie odmowy, prowadzący punkt zbierania odpadów złomu jest obowiązany odmówić przyjęcia odpadów.

Formularz przyjęcia odpadów metali do punktu zbierania odpadów metali, określony został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U. nr 197 poz. 2033).

Wymienione obowiązki nie dotyczą odpadów opakowań metalowych po produktach żywnościowych.


5. Zbiorcze zestawienie danych

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów (również uproszczoną) jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (art. 37 ust.1 ustawy o odpadach).

Zbiorcze zestawienia danych, posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 37 ust.3 ustawy o odpadach)

Wzory formularzy do sporządzania i przekazywania danych o sposobach gospodarowania odpadami są zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska:

· z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2007 r. Nr 101, poz. 686).

· z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia z 8 grudnia 2010 roku, za rok 2010 sprawozdanie należy złożyć w oparciu o formularze zawarte w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2007 roku.

Marszałek weryfikuje informacje i w razie stwierdzenia niezgodności złożonego sprawozdania ze stanem faktycznym wzywa decyzją do złożenia korekty. W razie niedokonania korekty w terminie, uznaje się sprawozdanie za niezłożone i stosuje się opłaty sankcyjne omówione poniżej (art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach).


6. Kary pieniężne

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła w 2010 roku, art. 79 b i c dotkliwe kary pieniężne:

W wysokości 5 000 zł (art. 79b ust.1) za:

o Wytwarzanie odpadów bez decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami i odpadami niebezpiecznymi lub z naruszeniem warunków tych decyzji;

o Wytwarzanie odpadów bez złożenia informacji o odpadach lub z jej naruszeniem;

o Wytwarzanie odpadów mimo sprzeciwu bądź przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przyjęcia informacji;

o Nie wykonanie lub wykonanie niezgodnie ze stanem faktycznym obowiązku zgłoszenia do rejestru wymaganego art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach (zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2003 r. Nr 18, poz. 154).

W wysokości 10 000 zł (art. 79 b ust.2) za:

o Pozbywanie się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarownia odpadami;

o Przekazywanie odpadów nieuprawnionym odbiorcom;

o W celu spełniania kryteriów dopuszczania do składowania odpadów na składowisku rozcieńczanie lub mieszanie odpadów ze sobą bądź innymi substancjami lub przedmiotami;

o Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne lub dopuszczanie do ich mieszania powodując zagrożenie zdrowia lub środowiska;

o Prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bez zezwolenia lub z jego naruszeniem.

o zbieranie odpadów wbrew zakazam dotyczącym zbierania

W wysokości 500 - 20 000 zł (art. 79 c)

o Zamykanie składowiska lub jego części bez zgody organu – 5 000 zł;

o Przyjmowanie odpadów mimo decyzji o zamknięciu składowiska – 20 000 zł;

o Nie przekazywanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 37 ust. 3 ustawy – 500 zł.

Kary wymierzane są w drodze decyzji przez:

WIOŚ z art. 79 b

Marszałka Województwa z art. 79 c

W 2011 roku wprowadzono nowelizację dotyczącą sankcji za nieterminowe wypełnianie zbiorczego zestawienia danych o odpadach i sposobach gospoidarwowania odpadami:

Zgodnie z art. 79 d ust. 3a ustawy w decyzji karnej za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach (500 zł) Marszałek Województwa określa termin przekaznia tych informacji. Termin nie może być krótrzy niż 14 dni.

Nie przekazanie tych informacji w określonym decyzją terminie skutkuje nałożeniem przez Marszałka decyzją kary 2000 zł.


Formularz zbiorczego zastawienia … do pobrania na stronie:

Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem