Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ)

został utworzony ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska z 1991 roku w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska i wg Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Celem PMŚ jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:

 1. jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów;
 2. występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych, występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych.

Informacje wytworzone w ramach PMŚ, wykorzystywane są przez jednostki administracji rządowej i samorządowej dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem za pomocą instrumentów prawnych, takich jak: postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, programy i plany ochrony środowiska jako całości i jego poszczególnych elementów, plany zagospodarowania przestrzennego.

Informacje wytworzone w ramach PMŚ, wykorzystywane są także do celów monitorowania skuteczności działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania.

PMŚ jest też niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Polskę wymogów przepisów ochrony środowiska i wymaganej od wszystkich krajów sprawozdawczości na poziomie Unii Europejskiej.

 pms

 Do najważniejszych zadań PMŚ należy zaliczyć:

 • wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,
 • prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych,
 • gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji,
 • ocenę stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria,
 • identyfikację obszarów przekroczeń standardów jakości środowiska,
 • analizy przyczynowo-skutkowe,
 • opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego, w tym za pomocą internetu.

W odniesieniu do wszystkich rodzajów zadań, zarówno tych o charakterze pomiarowo/badawczo/analitycznym, jak i informacyjnym w PMŚ obowiązuje zasada cykliczności oraz zasada jednolitości metod.

System PMŚ składa się z trzech bloków:

 • jakości środowiska
 • emisji
 • oceny i prognozy

  

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem