Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

logo medium horizontal

Pomorski Wojewódki Inspektor Ochrony Środowiska 27.04.2017r. zakończył kontrolę interwencyjną gorzelni zintegrowanej z biogazownią w Piaszczynie należącą do GAMAWIND Sp. z o.o.

Kontrola wykazała szereg naruszeń w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji dotyczących ochrony środowiska. Głównie naruszone zostały przepisy ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska. Nieprawidłowości w szczególności dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, w tym:

-magazynowania odpadów o kodzie 19 06 06 (przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych i zwierzęcych) bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania,

-braku pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji,

-przetwarzanie odpadów o kodzie 19 06 06 metodą odzysku R10 bez zezwolenia,

-przekazywania odpadów o kodzie 19 06 06 nieuprawnionym odbiorcom - osobom fizycznym,

-przekroczenie dopuszczonej do przetworzenia masy odpadu o kodzie 02 03 99 – określonej w decyzji Starosty Bytowskiego z dnia 27.06.2016r.,

-wprowadzania ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych do ziemi (rowu melioracyjnego R-A26 obręb Piaszczyna) bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,

-braku pomiarów: ilości pobieranej wody podziemnej, wydajności studni i położenia zwierciadła wody oraz jakości pobieranej wody w stanie surowym i braku urządzeń (wodomierzy) służących do rejestracji i pomiaru poboru wody wbrew obowiązkom zawartym w decyzji Starosty Bytowskiego z dnia 21.04.2016 r.

         Wobec powyższego nie tylko potwierdzone zostały zarzuty podniesione w zgłoszonej przez mieszkańców i Wójta Gminy Koczała interwencji dotyczącej wywożenia na pola i przetwarzania metodą R10 odpadu z rodzaju „przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych” (zgodnie z katalogiem odpadów kod 19 06 06) oraz zanieczyszczenia rowów melioracyjnych ale stwierdzono szereg innych naruszeń i nieprawidłowości.

Należy wyjaśnić, że przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych, po spełnieniu określonych warunków odzysku określonych w załączniku do rozporządzenia z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie procesu odzysku R10, mogą być stosowane na pola w procesie R10 tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska – wymaga to jednak uzyskania stosownego zezwolenia. Z uwagi na fakt, że spółka nie prowadziła żadnej ewidencji wytwarzanych i przetwarzanych odpadów, jak też nie stosowała warunków określonych w załączniku do ww. rozporządzenia nie można ocenić czy działania przyniosły korzyści dla rolnictwa.

         W wyniku stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń przepisów ustawy z dnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano odpowiednie sankcje karne (nałożono grzywny w drodze mandatów karnych w maksymalnej wysokości).

Zgodnie z art. 367 ustawy Prawo ochrony środowiska wytwarzanie odpadów bez wymaganego pozwolenia daje uprawnienie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska do wstrzymania użytkowania instalacji. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skorzystał z tego przepisu i wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania gorzelni zintegrowanej z biogazownią. Aktualnie spółka ma wyznaczony czas do złożenia wniosku o ustalenie terminu do usunięcia naruszenia. Jednocześnie zostanie skierowane do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.

Ponadto jako działania pokontrolne wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, wydane zostało zarządzenie pokontrolne oraz skierowano odpowiednie wnioski do innych organów ochrony środowiska o podjęcie działań w ramach posiadanych przez nie kompetencji, w tym naliczenia opłat podwyższonych oraz utrzymywania w należytym stanie rowów melioracyjnych.