Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Emas

Organizacje zarejestrowane w EMAS są zwolnione z opłaty rejestrowej przy wpisie do rejestru o odpadach.

Pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Organizacje zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) dokonując wpisu do rejestru są zwolnione z opłaty rejestrowej. Dla pozostałych firm objętych tym obowiązkiem, opłatę roczną ustalono w wysokości 300 zł, a dla mikroprzedsiębiorstw – 100 zł.

Jak uzyskać wpis do rejestru?

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do marszałka województwa. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu do 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Po dokonaniu wpisu jest przydzielany nowy numer rejestrowy.

Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności, dokonuje wpisu do rejestru z urzędu posiadacza odpadów lub podmiotu, który uzyskał (art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o odpadach):

  • pozwolenie zintegrowane,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • decyzję  zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub     zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Z kolei podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) także będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Chodzi o:

  • rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
  • rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które ma gromadzić informacje o podmiotach wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Ma on służyć nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.

W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok