Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W ostatnim czasie mieszkańcy zwracają się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z prośbą o rozwiązanie spraw dotyczących zmiany stosunków wodnych. W związku z tym należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

- odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie,

- zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Przez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

zalewanie dzialki 373887

Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności. Nakaz, o którym mowa powyżej, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.

Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa powyżej, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

Jednocześnie na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

W nowej ustawie Prawo wodne wskazano, kompetencje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do rozwiązywania spraw dotyczących zmiany stosunków wodnych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok