Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

24 stycznia 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016r. poz. 1742). Ten akt prawny określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowanie środków transportu.

Odpady niebezpieczne

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne w sposób umożliwiający ich kontakt.

Wymagania dotyczące transportu

  • Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów z wyjątkiem, gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym procesie. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
  • Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
  • Transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, układa się lub umocowuje w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu (wyjątek odpady transportowane luzem lub w cysternach).
  • Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z ternu której są odbierane odpady (m.in. karta przekazania odpadów czy faktura sprzedaży odpadów).

Oznakowanie

Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oznacza się tablicą:

- koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;

- na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych w powyższym pierwszym tirecie, dopuszcza się zmniejszenie:

- wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;

- wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne. Wzór tablicy został określony w omawianym rozporządzeniu.

trn odp

Wyłączenie oznakowania i posiadania dokumentu potwierdzającego

Oznakowania i posiadania dokumentu potwierdzającego nie stosuje się w sytuacji gdy:

- nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Z całością rozporządzenia można się zapoznać wchodząc na stronę wchodząc na stronę internetową http://prawo.sejm.gov.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok