Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

MAPA AKUSTYCZNA – CO TO JEST?

Mapa akustyczna jest to inaczej mapa hałasu, która stanowi dokument graficzny oraz opisowy przedstawiający rozkład pola akustycznego stanowiącego klimat akustyczny badanego obszaru. Zostaje ona sporządzona na podstawie pomiarów hałasu.
W zależności od rodzaju mapy, może uwzględniać różne źródła hałasu: hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Na jej podstawie wskazuje się rejony zagrożonych przekroczeniem dopuszczalnych poziomów dźwięku oraz oblicza się liczbę ludności narażonej na poszczególne wartości dźwięku wyrażonego w decybelach (dB).
m1

PO CO WYKONUJE SIĘ MAPY AKUSTYCZNE?

Celem wykonania map akustycznych jest przed wszystkim:

 • Określenie rozkładu poziomów hałasu w badanej przestrzeni, emitowanego przez dane źródło;
 • Ocena stanu klimatu akustycznego badanego obszaru;
 • Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu oraz wskazanie terenów zagrożonych hałasem;
 • Określenie liczby ludności narażonej na poszczególne poziomy dźwięku w miejscach ich pobytu (np. w domu, w pracy, w ośrodkach wypoczynkowych, w szkole);
 • Zobrazowanie rozkładu poziomów dopuszczalnych na określonym terenie w zależności od rodzaju terenu i jego funkcji;

Powyżej obliczone i opisane elementy wykorzystywane są m.in do:

 • tworzenia programów ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego;
 • ekspertyz i opracowań akustycznych których zadaniem jest planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej;
 • tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego;
 • racjonalnego gospodarowania emisjami;
 • oceny oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko (budowa nowych dróg, obwodnic, modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych);
 • oceny oddziaływania inwestycji przemysłowych na środowisko (analiza obniżenia emisji hałasu z terenu istniejących zakładów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na emisję itp.);
 • określania źródeł hałasu odpowiedzialnych za przekroczenia wartości dopuszczalnych w środowisku;
 • racjonalnego planowania zakresu i kolejności prac wyciszeniowych (np. budowy ekranów akustycznych).

 992398 ekran akustyczny

KTO JEST ZOBLIGOWANY DO WYKONANIA MAPY AKUSTYCZNEJ?

 • Dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy – prezydent miasta;
 • Dla dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów pojazdów rocznie: zarządca dróg;
 • Dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 1oo tysięcy, oraz przez które przebiega droga publiczna o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów pojazdów rocznie: starosta miasta;
 • Dla linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tysięcy pociągów rocznie: zarządca linii kolejowej;
 • Dla lotnisk cywilnych, na których ma miejsce ponad 50 tysięcy operacji rocznie (startów i lądowań) statków powietrznych: zarządca lotniska.
1 Lebork Armii Krajowej 2

Mapy akustyczne wykonywane są co 5 lat.

 

MAPA AKUSTYCZNA WYKONANA W WIOŚ W GDAŃSKU


W roku 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadził pomiary monitoringowe hałasu drogowego na terenie miasta Bytów, przy drodze wojewódzkiej nr 212, oraz przy drodze powiatowej nr 1790G. Na ich podstawie w roku 2017 sporządzono lokalną mapę akustyczną. Opracowanie dostępne jest na stronie WIOŚ.

opracowanie

CO DALEJ?


Kolejną lokalną mapę akustyczną WIOŚ w Gdańsku wykona w roku 2020 dla miejscowości Chojnice. Zostanie ona zrealizowana na podstawie pomiarów akustycznych które będą przeprowadzone w roku 2019 na terenie miasta.
MIERNIK

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok