Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

 or2017

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przygotował „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2017”. Została ona opracowana na podstawie danych z monitoringu powietrza atmosferycznego, który realizowany jest w ramach sieci Państwowego Monitoringu Środowiska. Jako metodę wspomagającą wykorzystuje się modelowanie matematyczne wykonane na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Oceny dokonuje się w dwóch strefach - Aglomeracji Trójmiejskiej oraz pozostałej części województwa zwaną strefą pomorską. Zgromadzone dane dają podstawę do dokonania klasyfikacji stref województwa w odniesieniu do ustanowionych poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz poziomów celów długoterminowych.

W ocenach uwzględnia się następujące zanieczyszczenia:

 • dwutlenek siarki SO2,
 • dwutlenek azotu NO2,
 • tlenek węgla CO,
 • benzen C6H6,
 • ozon O3,
 • pył zawieszony PM10,
 • pył zawieszony PM2,5,
 • ołów Pb w PM10,
 • arsen As w PM10,
 • kadm Cd w PM10,
 • nikiel Ni w PM10,
 • benzo(a)piren w PM10.


Po przeglądzie i analizie danych monitoringowych ze stacji pomiarowych w 2017 roku odnotowano przekroczenia poziomów substancji w powietrzu:

- pyłu zawieszonego PM10 w strefie pomorskiej,

- benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 w strefie pomorskiej,

- ozonu dla celów długoterminowych wyznaczonych na 2020 rok w Aglomeracji Trójmiejskiej oraz strefie pomorska.

Wartym uwagi jest fakt, że w roku 2017 w Aglomeracji Trójmiejskiej nie odnotowaliśmy przekroczeń dopuszczalnych poziomów benzo(a)piernu oraz pyłu zawieszonego PM10.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2017 dostępna jest na stronie WIOŚ.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok