Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), wskazano środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikające z wytwarzania odpadów, gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania.

smieci1

W ustawie określono, że przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. W cytowanym akcie prawnym uregulowano także zasady postępowania z dzikimi wysypiskami śmieci.

Tym samym, posiadacz odpadów, które składowane lub magazynowane są w miejscu do tego nie przeznaczonym, jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z terenu składowania, do czego obligują go przepisy wynikające z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W przypadku nie wykonania przez posiadacza odpadów tego obowiązku, odpowiednie zobowiązanie, w formie decyzji, nakłada na posiadacza odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W wydanej po kontroli decyzji organ ustala obligatoryjny termin usunięcia odpadów oraz sposób ich usunięcia.

Zapisy art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, wyraźnie wskazują kompetencje
w zakresie wydawania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania. Oprócz właściwych miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w przypadku terenów zamkniętych i nieruchomości będących we władaniu gminy, kompetencje te posiada regionalny dyrektor ochrony środowiska. Decyzję taką wydaje się posiadaczowi odpadów, którym może być wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok