Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Ustawa wprowadza zmiany realizujące w szczególności postulaty samorządów województw w sprawie rozwiązania problemu porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych oraz w miejscach, w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami niezgodnie z przepisami prawa. Celem ustawy jest także wprowadzenie rozwiązań zapobiegających zjawisku pożarów nagromadzonych odpadów, które nasiliło się zwłaszcza w maju bieżącego roku.

ios logo

W ustawie wprowadzono regulację, zgodnie z którą w przypadku zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku – co powinno przyczynić się do ograniczenia zwożenia i magazynowania nieograniczonej ilości odpadów.

W celu ułatwienia nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, wprowadzono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Jak podkreślają autorzy ustawy, wprowadzenie wskazanego powyżej obowiązku w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców takiego zdarzenia.

Regulacją realizującą cele ustawodawcy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa, w tym zapobiegania pożarom składowisk odpadów, jest rozszerzenie nadzoru straży pożarnej w zakresie uzyskiwania informacji o istniejących miejscach magazynowania i składowania odpadów, poprzez wyposażenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w analogiczne narzędzia, jakimi obecnie dysponuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska (wioś) przed wydaniem decyzji na zbieranie czy przetwarzanie odpadów. Zgodnie z uchwalonymi regulacjami, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów lub na wytwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc składowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Zaś do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz wniosku o zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z nowymi uregulowaniami, należy dołączyć operat przeciwpożarowy uzgodniony z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

W ustawie zaproponowano przepisy dotyczące wstrzymania przez wioś działalności, w przypadku gdy wobec posiadacza odpadów została po raz drugi wymierzona administracyjna kara pieniężna za naruszenie polegające na gospodarowaniu odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.

Z uwagi na konieczność zminimalizowania ryzyka związanego z porzuceniem odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, mogących stanowić realne ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w ustawie, oprócz istniejącego obowiązku wskazania przez posiadacza odpadów, we wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, dodano obowiązek wskazania maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, która w tym samym czasie może być magazynowana, oraz, która może być magazynowana w okresie roku, wraz ze wskazaniem całkowitej pojemności instalacji do magazynowania odpadów lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia od ogłoszenia z wyjątkiem: przepisów wprowadzających obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz przepisu art. 43 ust. 8 zawierającego delegację dla ministra spraw wewnętrznych do wydania, w drodze rozporządzenia, wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, który to przepis wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok