Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Funkcjonowanie gospodarstw rolnych, a zwłaszcza wielkotowarowych ferm zwierząt, w związku z powstawaniem w trakcie ich działalności odchodów zwierząt (obornik, pomiot ptasi, gnojowica i gnojówka), ich magazynowaniem, transportem do miejsc ich docelowego stosowania i zagospodarowywaniem na gruntach, wiąże się z powstawaniem uciążliwości odorowej. Jest to specyficzna uciążliwość charakterystyczna dla obszarów wiejskich, zwracająca uwagę społeczeństwa z reguły w okresie wiosennym i późnoletnim, kiedy przed przygotowaniem i obsianiem gleby niezbędne jest dostarczenie jej składników pokarmowych tj nawozów. Takimi nawozami są gnojowica i obornik, których transport oraz rozprowadzenie na powierzchni gruntu generuje wyżej wymienioną uciążliwość.

rolnictwo

W celu eliminacji bądź ograniczenia uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sektora rolniczego w gospodarce narodowej, w tym uciążliwości odorowej, ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1259 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów i prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 393 ze zm.) nakazują bądź zalecają określone postępowanie i ograniczenia przy lokalizowaniu i wykonywaniu miejsc składowania nawozów naturalnych oraz przy stosowaniu nawozów na użytkach rolnych.

Zasady te zobowiązują podmioty do określonych działań i wprowadzają zakazy.

W szczególności do:

 1. Magazynowania nawozów naturalnych (obornika) na szczelnych płytach gnojowych wyposażonych w zbiorniki na odcieki.
 2. Magazynowania gnojowicy i gnojówki w zamkniętych, szczelnych zbiornikach na gnojowicę.
 3. Składowania obornika w pryzmach polowych w ograniczonym przedziale czasowym i jedynie w określonych miejscach, w oddaleniu od cieków, jezior i zbiorników wodnych.
 4. Wykonania instalacji do magazynowania nawozów naturalnych w taki sposób, aby miały one możliwość do co najmniej pięciomiesięcznego (nawozy stałe) lub sześciomiesięcznego (nawozy płynne) przechowania.
 5. Nie składowaniu pomiotu (nawozu z bezściołowego chowu drobiu) bezpośrednio na gruncie.
 6. Przykrywania nawozów naturalnych glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu.
 7. Stosowania nawozów naturalnych na terenach o dużym nachyleniu, zwłaszcza w pobliżu wód, z istotnymi ograniczeniami.
 8. Stosowanie nawozów w ściśle określonych terminach i warunkach kiedy zawarte w nich substancje biogenne nie będą powodowały zanieczyszczenia wód i gleby związkami azotui fosforu.
 9. Podczas utrzymywania zwierząt futerkowych do zabezpieczenia gruntu pod klatkami przed infiltracją odcieków do gruntu.
 10. Do opracowania i wdrożenia planów nawożenia gruntów azotem w celu ograniczenia dopływu azotu do wód.

Natomiast jeżeli chodzi o samą uciążliwość odorową generowaną podczas magazynowania i stosowania nawozów naturalnych, z powodu nie wdrożenia przepisów regulujących sprawę odorów, organy ochrony środowiska generalnie nie dysponują narzędziami prawnymi które pozwoliłyby na monitorowanie i ograniczanie odorowości oraz sankcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych. Jednak, jeżeli osoba fizyczna tj. rolnik nie korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, eksploatująca instalację (chlewnia, kurnik) negatywnie oddziaływuje na środowisko, to zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla danego terenu, mogą w drodze decyzji nakazać takiej osobie wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania tej instalacji/urządzenia na środowisko. Wydanie takiej decyzji powinno wynikać z dokonanych przez wyżej wymienionych ustaleń tj. czy prowadzona działalność wywiera negatywny wpływ na środowisko, a więc czy doszło do naruszenia obowiązujących standardów korzystania ze środowiska.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259) podmiot, który prowadzi:

 • chów lub hodowlę drobiu w ilości powyżej 40 000 stanowisk,
 • chów lub hodowlę świń w ilości powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
 • chów lub hodowlę świń w ilości powyżej 750 stanowisk dla macior,

powinien posiadać plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleby, uwzględniając stosowane odpady, w tym komunalne osady ściekowe (jako nawóz), środki wspomagające uprawę roślin i inne. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów zbywających nawozy naturalne w całości. Na odbiorcy nawozów naturalnych pochodzących z powyższych instalacji spoczywa również obowiązek opracowania planu nawożenia, w terminie 30 dni od dnia odebrania nawozu od wytwórcy. Opracowany plan nawożenia powinien uzyskać pozytywną opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Podmioty zobowiązane do opracowania planu nawożenia (art. 18 ust. 6 cyt. ustawy) przekazują, w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii, plan nawożenia wraz z opinią wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwym terytorialnie.

Kontrolę prawidłowości stosowania nawozów naturalnych realizuje Inspekcja Ochrony Środowiska, na podstawie art. 32 ustawy o nawozach i nawożeniu, w sposób określony w przepisach o Inspekcji Ochrony Środowiska. Art. 33 i 34 ustawy o nawozach i nawożeniu daje Inspekcji delegację do wstrzymania chowu lub hodowli zwierząt przy braku lub nieprzestrzeganiu pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok