Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

joomla old

W II i III kwartale bieżącego roku wzrosła liczba zgłoszonych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosków o interwencję związanych z uciążliwościami, w szczególności odorowymi i dotyczącymi zapylenia, na terenie Nowego Portu i okolic. Mieszkańcy wskazywali, że uciążliwości pochodzą prawdopodobnie w wyniku działalności Spółki Port Service związanych z przyjęciem do utylizacji odpadów z Gostynina. Zgłoszenia o nieprawidłowościach zostały przez tut. organ rozpatrzone zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W każdym przypadku przeprowadzono oględziny w terenie w celu ustalenia domniemanego sprawcy uciążliwości.

Ilości kontroli i pozwolenie

Należy zauważyć, że w latach 2013-2018 przeprowadzono łącznie 29 kontroli działalności firmy Port Service Sp. z o.o. Przeprowadzone kontrole były planowe oraz pozaplanowe i dotyczyły nie tylko uciążliwości odorowych. Podmiot ten ma uregulowany stan formalno-prawny, posiadając stosowne pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Uciążliwości odorowe

W trakcie każdej kontroli jest sprawdzana poprawność działania instalacji. W przypadku awarii zawsze powstają uciążliwości dla środowiska, w tym odorowe, dlatego tak ważne jest zapobieganie nieprawidłowościom, a więc sprawne działanie instalacji. Zauważyć także trzeba, że postępowanie w przypadku występowania uciążliwości odorowych jest utrudnione z powodu braku norm prawnych określających dopuszczalne poziomy emisji substancji będących źródłem nieprzyjemnych woni. Pomimo tego Marszałek Województwa może nałożyć na Port Service dodatkowe obowiązki, gdy występują uciążliwości odorowe przy zwykłej pracy instalcji, w wyniku czego powinna zostać ograniczona uciążliwość.

Kontrole nie dotyczące odorów

Dodatkowo, gdy w wyniku kontroli WIOŚ w Gdańsku stwierdzi naruszenie przepisów ochrony środowiska, podejmuje przewidziane prawem działania. Przykładem może być sytuacja, gdy w 2013 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził nieprawidłowości i w wyniku postępowania pokontrolnego sześcioma decyzjami nałożył na Spółkę karę za naruszenia przepisów dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów o łącznej wysokości 585 000 zł. Rzeczony podmiot uiścił administracyjną karę pieniężną.

Zapylenie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi także stały monitoring jakości powietrza w pobliżu przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne, że w tej lokalizacji występuje kilka przedsiębiorstw mogących mieć wpływ na zwiększenie emisji wysokiej. W dzielnicy Nowy Port przy ulicy Wyzwolenia zlokalizowana jest stacja monitoringu jakości powietrza Fundacji ARMAAG. Stacja ta włączona jest do programu Państwowego Monitoringu Środowiska. W tabeli poniżej zestawiono wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Nowym Porcie w latach 2013 - 2017. Od roku 2013 nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz nie został przekroczony średnioroczny poziom dopuszczalny. Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

Rok

Częstość przekroczeń średniodobowego stężenia PM10

Średnioroczny poziom dopuszczalny PM10

2013

3

17

2014

13

21

2015

9

17

2016

4

16

2017

13

17

Poziom dopuszczalny

50 µg/m3

40 µg/m3

Dopuszczalna częstość przekroczeń

35 razy

-

Wnioski

W związku z wcześniejszymi licznymi wnioskami wpływającymi do WIOŚ w Gdańsku dotyczącymi uciążliwości związanych z pyleniem, zamontowano dodatkowo na terenie Nowego Portu dwa poborniki pyłu opadającego. Rozpoczęto także kontrole innych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Nowego Portu w zakresie wpływu na jakość powietrza.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok