Od 1 stycznia 2020 roku:

            Obowiązek wpisu do BDO będzie spoczywał na punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminy lub wspólnie z innymi gminami oraz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis do BDO będzie dokonywany na podstawie wniosku wyżej wymienionych podmiotów.

            Zwolnieni z obowiązku wpisu do BDO zostaną wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, którzy nie wykorzystują odpadów na potrzeby własne.

            W rejestrze BDO w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących odzysk odpadów powstałych z produktów, znajdą się informacje dotyczące masy poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku wraz z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do odzysku.

            W rejestrze BDO zawarte będą ponadto podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie nazwy gminy, powiatu i województwa, w których podmiot ten odbiera odpady komunalne, w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w rejestrze znajdą się też dane takie jak adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz kod i nazwa rodzajów zbieranych odpadów komunalnych.

            Z dniem 1 stycznia 2020 roku wniosek o wpis oraz wykreślenie z rejestru składany będzie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej rejestru. Nowelizacja ustawy wprowadza także ułatwienia przy składaniu wniosku o wpis do rejestru, rezygnując z obowiązku uwierzytelniania dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o wpis do rejestru BDO. Podobnie jak w przypadku wniosku o wpis do rejestru BDO, każda zmiana wpisu będzie dokonywana przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Formularze rejestrowe, aktualizacyjne i o wykreśleniu z rejestru złożone za pośrednictwem strony internetowej albo indywidualnego konta w BDO nie będą wymagały opatrzenia ich podpisem. Ułatwienia będą także dotyczyć wymaganych przepisami prawa sprawozdań.

            W zakresie sporządzania dokumentacji związanej z ewidencją odpadów (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. 2017 poz. 2422) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadacze odpadów prowadzący zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych oraz podmioty transportujące odpady komunalne zobowiązane będą do prowadzenia ewidencji odpadów w oparciu o karty przekazania odpadów komunalnych. Zmieni się także zakres danych i informacji zawartych w kartach przekazania odpadów, kartach przekazania odpadów komunalnych oraz innych dokumentach na podstawie, których tworzona jest ewidencja odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów wskazane powyżej będą sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Osoby kierujące środkami transportu, którymi są transportowane odpady, będą obowiązane posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym. Podmioty transportujące odpady będą dodatkowo zobowiązane z dniem 1 stycznia 2020 roku do potwierdzania transportu tychże odpadów w BDO niezwłocznie po zakończeniu transportu. Wskazane powyżej obowiązki obejmować będą także podmioty transportujące odpady komunalne.

            Z dniem 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie przepis nakładający karę grzywny na podmiot, który nie przechowuje przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych związanych z ewidencją odpadów oraz podmiot, który nie posiada w trakcie transportu odpadów lub odpadów komunalnych potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

logo wios logowanie