Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

gios logo

WIOŚ w Warszawie w dniu 1 września 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 8.00 w dniu 1 września 2019 r. przedmiotowym wylotem odprowadzono do rzeki Wisły 931 485 m3 nieoczyszczonych ścieków.

W dniu 1 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonał następujących ustaleń:

 • ścieki wprowadzone są  do rzeki Wisły bez mechanicznego podczyszczania na kracie. W bezpośredniej okolicy, poniżej wylotu ścieków nieoczyszczonych, widoczne są nieliczne stałe zanieczyszczenia (np. fragmenty artykułów sanitarnych);
 • ozonowanie rozpoczęto około godziny 14-15 w dniu 31 sierpnia 2019 r. Podczas kontroli, o godzinie 9.00 w dniu 1 września 2019 r. pracowały 3 urządzenia do ozonowania ścieków,
 •  do godz. 12.30 (w dniu 1 września 2019 r.) nie ustalono przyczyn awarii.

Z pozyskanych informacji wynika, że wojsko prowadzi prace przygotowawcze związane z montażem mostu pontonowego, na którym ma zostać poprowadzony kolektor umożliwiający przesył ścieków nieoczyszczonych z lewej na prawą stronę Wisły, docelowo do oczyszczalni Czajka.

Przedstawiciel MWIOŚ wziął udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy zwołanego w trybie pilnym w dniu 1 września 2019 r. o godzinie 11.30.

Rejon zdarzenia monitoruje parol motorowodny Policji Rzecznej, z którym WIOŚ w Warszawie pozostaje w kontakcie. 

W dniu 1 września 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB) w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrało także próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

W dniu 1 września 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku w godzinach porannych dokonali oględzin rzeki Wisły, podczas których, w badaniu organoleptycznym (wzrokowym), stwierdzono, że:

 • o godzinie 8.50 w Płocku na wysokości ul. Grabówka brak śladów piany i innych powierzchniowych zanieczyszczeń,
 • o godzinie 9.10 w Płocku na wysokości ul. Gmury (powyżej ujęcia wody) w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) nastąpiło pogorszenie mętności i zabarwienia wody rzeki Wisły w odniesieniu do stanu z dnia 30 sierpnia 2019 r. W dniu 1 września 2019 r. woda ma odcień brązu, 
 • o godzinie 9.30 w Dobrzykowie brak śladów piany i innych powierzchniowych zanieczyszczeń,
 • o godzinie 10.20 w m. Duninów nie zauważono widocznych śladów zanieczyszczeń,
 • w porcie w Duninowie zauważono nagromadzone  na powierzchni znaczne ilości różnych zanieczyszczeń (szkło, tworzywa sztuczne i inne), wśród których znajdowało się kilkanaście  padłych ryb w stanie rozkładu,
 • o godz. 11.50 w m. Kępa Polska woda mętna o brązowym odcieniu, przy brzegu niewielka ilość piany,
 • o godz. 11.50 w Wyszogrodzie woda mętna o brązowym odcieniu, przy brzegu piana o brązowym zabarwieniu.

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w oznaczeniach  tj. ChZTCr, azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, tlen rozpuszczony.

W wynikach badań próbek wody pobranych w dniu 30 sierpnia 2019 r. stwierdza się także pogorszenie jakości wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w zakresie wskaźnika: ogólny węgiel organiczny (TCO) tj. wzrost  z 8,65 mg/l powyżej zrzutu do 35,6 mg/l poniżej zrzutu.

W dniu 1 września 2019 r. w badaniach terenowych przeprowadzonych w ww. punktach stwierdzono:

 • spadek  zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (z 6,2 mg/l powyżej zrzutu do 4,6 mg/l poniżej zrzutu),
 • wzrost przewodności elektrolitycznej (z 1006 µS/cm powyżej zrzutu do 1087 µS/cm poniżej zrzutu).

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że:

- zaznacza się tendencja spadkowa w zakresie zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

 • 29 sierpnia 2019 r. godzina 15.10 – 7,8 mg/l,
 • 30 sierpnia 2019 r. godzina 10.55 – 5,8 mg/l,
 • 31 sierpnia 2019 r. godzina 11.40 – 5,3 mg/l,
 • 1 września 2019 r. godzina 7.40 – 4,6 mg/l;

- następuje pogorszenie jakości wody w  zakresie zawartości azotu amonowego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

 • 28 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 29,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 29 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 10,1 mg/l poniżej zrzutu,
 • 30 sierpnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 5,99 mg/l poniżej zrzutu,
 • 31 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 11,4 mg/l poniżej zrzutu,
 • 1 września 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 4,97 mg/l poniżej zrzutu.

Kolejne oznaczenia prezentowane w poniższych tabelach są uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 1 września 2019 r.

 1. Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły
 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.34

29.08.2019r.

godz. 14.30

30.08.2019r.

godz. 9.25

31.08.2019r.

godz. 12.40

01.09.2019r.

godz. 8.25

pH

 

6,5 - 9,0

8,00

8,30

8,30

8,70

7,70

Temperatura

oC

35

24,0

23,9

22,9

23,0

21,6

ChZTCr

mg/l

125

592

696

409

   

Azot ogólny

mg/l

30

63,2

70,6

38,6

   

Azot amonowy

mg/l

10

43,7

52

27,2

46,6

34,6

Fosfor ogólny

mg/l

3

7,31

9,49

     

Chlorki

mg/l

1000

 

262

     

Siarczany

mg/l

500

 

91,2

     

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

0,117

     

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

 

0,397

     

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

0,009

     

Cyjanki związane

mg/l

5

 

0,012

     

Zawiesina ogólna

mg/l

35

320

336

468

   

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

27,1

35,6

     

Detergenty niejonowe

mg/l

10

4,95

4,48

     

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

II. Monitoring badawczy rzeki Wisły

1. Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.40

29.08.2019r. godz. 14.40

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 11.15

01.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,30

9,00

7,8

9,00

7,60

Temperatura

oC

<24,0

26,5

26,9

26,8

27,4

24,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,1

29,9

32,0

   

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

1,61

1,38

   

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<1,00

<1,00

<0,078

<1,00

<1,00

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,156

0,13

     

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

163

     

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

54,1

     

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

     

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

     

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

     

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

     

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

44

26

37

   

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

8,8

     

Detergenty niejonowe

mg/l

-

0,282

0,506

     

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,8

10,1

7,76

7,7

6,2

Przewodność

µS/cm

≤850

750

870

971

913

1006

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

   

8,65

   

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

2.Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy)

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.45

50m poniżej zrzutu

29.08.2019r. godz. 15.10

500m poniżej zrzutu

30.08.2019r. godz. 10.55

500m poniżej zrzutu

31.08.2019r. godz. 11.40

500m poniżej zrzutu

01.09.2019r. godz. 7.40

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

8,80

7,90

8,30

7,70

Temperatura

oC

<24,0

25,0

26,2

25,6

25,2

24,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

292

134

149

   

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

40,3

15

12,5

   

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

29,5

10,1

5,99

11,4

4,97

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

3,32

1,76

     

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

178

     

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

61,2

     

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

     

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

     

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

     

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

     

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

145

101

330

   

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

34,7

     

Detergenty niejonowe

mg/l

-

4,39

1,20

     

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,87

7,8

5,8

5,3

4,6

Przewodność

µS/cm

≤850

1083

1045

831

1031

1087

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

   

35,6

   

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

3. Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu)

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 10.00

31.08.2019r. godz. 11.40

01.09.2019r. godz.8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,10

8,1

8,00

Temperatura

oC

<24,0

25,3

26,1

24,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

     

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

     

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

<0,05

<0,05

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

     

Chlorki

mg/l

≤75,6

     

Siarczany

mg/l

≤71,5

     

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

     

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

     

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

     

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

     

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

     

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

     

Detergenty niejonowe

mg/l

-

     

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

8,2

7,2

Przewodność

µS/cm

≤850

926

915

1026

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

4. Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu)

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 7.00

01.09.2019r. godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,00

7,7

7,90

Temperatura

oC

<24,0

24,8

23,6

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,6

   

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,46

   

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

     

Chlorki

mg/l

≤75,6

     

Siarczany

mg/l

≤71,5

     

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

     

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

     

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

     

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

     

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

   

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

     

Detergenty niejonowe

mg/l

-

     

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,6

7,0

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

695

757

774

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,82

   

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

5. Woda z rzeki Wisły – m. Płock  na wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 15.40

29.08.2019r. godz. 6.15

30.08.2019r. godz. 8.15

31.08.2019r. godz. 6.00

01.09.2019r. godz. 5.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,40

8,0

7,90

7,9

8,20

Temperatura

oC

<24,0

25,0

23,3

24,7

24,4

23,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

   

31,5

   

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,51

1,36

1,34

   

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

         

Chlorki

mg/l

≤75,6

         

Siarczany

mg/l

≤71,5

         

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

         

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

         

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

         

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

         

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

   

22,0

   

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

         

Detergenty niejonowe

mg/l

-

         

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,41

7,71

7,2

7,9

8,4

Przewodność

µS/cm

≤850

762

778

722

712

767

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

   

9,48

   

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Kolejne oznaczenia będą uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Poniżej zestawienie dodatkowych badań 4 próbek wody z rzeki Wisły  na terenie m. Płocka – powyżej nowego mostu w przekroju poprzecznym (w odległości od 40 do 100 od brzegu) pobranych na zlecenie WIOŚ w Warszawie przez CLB, w dniu 31 sierpnia 2019 r.:

pk

Miejsce poboru próbek

Godzina

Temp wody 0C

Tlen rozpuszczony mg/dm3


Nasycenie wód tlenem %

pH

Przewodność

µS/cm

Azot amonowy mg/l

1.

Rzeka Wisła w m. Płock ok 500 m pow. nowego mostu i ok 40m od brzegu prawego

950

24,2

8,5


102,3

8,1

720

<1,0

2.

Rzeka Wisła w m. Płock ok 700 m pow. nowego mostu i ok 100m od brzegu prawego

1000

24,8

8,6


104,2

8,1

707

<1,0

3.

Rzeka Wisła w m. Płock ok 600 m pow. nowego mostu i ok 250m od lewego brzegu

1010

24,6

8,6


104,4

 8,2

737

<1,0

4.

Rzeka Wisła w m. Płock ok 600 m pow. nowego mostu i ok 50m od lewego  brzegu

1020

21,3

8,4


102,6

8,2

732

<1,0

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok