logo wios logowanie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z awaryjnym  wyciekiem ścieków do Wisły z układu przesyłowego oczyszczalni Czajka w Warszawie informuje, że po aktualizacji danych i ich przeanalizowaniu istnieje prawdopodobieństwo, że wody poawaryjne dotarły na teren województwa pomorskiego.

Utrudnieniem w ustaleniu dokładnego terminu dotarcia wód poawaryjnych na teren województwa pomorskiego jest brak wyników jednoznacznie wskazujących na występowanie zanieczyszczeń na terenie tamy we Włocławku.

W dniu dzisiejszym tj. 5 września pracownicy GIOŚ Centralnego Laboratorium Badawczego pobrali próby wód Wisły z wcześniej już ustalonych punktów: w Białej Górze, Kiezmarku oraz Świbnie. Wcześniej, po otrzymaniu informacji o awarii w Warszawie dwukrotnie pobrano próby wód Wisły w Kiezmarku: 29 sierpnia oraz 2 września br. w celu wykonania badań i ustalenia stanu „zero” przed dotarciem wód poawaryjnych. Wody Zatoki Gdańskiej są regularnie badane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym też, aktualnie wybrany do rozszerzonych badań, stały punkt monitoringowy OM3, umiejscowiony na północny wschód od ujścia Wisły.

W zależności od poczynionych ustaleń i rozwoju sytuacji planowane są kolejne pobory prób wód Wisły we wszystkich czterech wyżej wymienionych punktach. Informacje na temat stanu wód Wisły w województwie pomorskim będą podawane na bieżąco na stronie WIOŚ w Gdańsku, po otrzymaniu wyników analiz pobranych prób.