Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

logo wios logowanie

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) oraz napływającymi do tut. organu zapytaniami podmiotów w sprawie przekazywania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów informujemy, że:

 1. Podmioty obowiązane do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów określa nowe brzmienie art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje magazynowane lub składowane odpady palne wymienione szczegółowo w art. 25 ust. 6f punkty 1-8 ustawy o odpadach, tj.:
 • paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
 • papier oraz tektura,
 • tekstylia,
 • odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
 • tworzywa sztuczne, w tym folia oraz opony i inne odpady z gumy,
 • drewno i odpady drewnopochodne,
 • odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
 • odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt. 2, 3, 5 lub 6.

Podmiot zobowiązany zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Nowododany ustęp 6g w art. 25 ww. ustawy skierowany jest do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i określa sytuacje, w których organ uprawniony jest do wykorzystania dostępu do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Ustawodawca przewidział dwa przypadki skorzystania z tego dostępu:

 1. w przypadku prowadzonej kontroli zarówno planowej, jak i pozaplanowej (art. 9 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska),
 2. w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jak wynika z art. 25 ust. 6h ustawy o odpadach wskazane w tym przepisie podmioty zobowiązane zapewniają dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f tego artykułu, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika więc dla wskazanych w ww. przepisie podmiotów, obowiązek przekazania do WIOŚ informacji umożliwiających logowanie do systemu wizyjnego bez wezwania i to w taki sposób, by zachować poufność przekazywanych informacji. Adresatem powyższej normy prawnej jest podmiot przekazujący informacje umożliwiające logowanie.

Mając na uwadze powyższe WIOŚ w Gdańsku, wychodząc naprzeciw potrzebom ww. podmiotów, zaleca, aby dane zawierające m.in. adres dostępu, login, hasło oraz lokalizację miejsca składowania lub magazynowania odpadów, przekazywać do WIOŚ w Gdańsku za pośrednictwem:

 • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku na adres: /l8du5do311/skrytka z dopiskiem: Wizyjny system kontroli;
 • listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres WIOŚ w Gdańsku w zamieszczając informacje dotyczące logowania w drugiej, osobnej, zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: Poufne, koperta zawiera informacje umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów;
 • dostarczając osobiście do siedziby WIOŚ w Gdańsku lub siedziby delegatury WIOŚ w Słupsku, zamieszczając informacje dotyczące logowania w drugiej, osobnej, zamkniętej kopercie oznakowanej napisem j.w.

WIOŚ w Gdańsku nie rekomenduje przekazywania ww. informacji drogą mailową lub w inny sposób, który nie daje rękojmii zachowania tych danych w poufności.

Jeśli zgłoszenie nastąpi bez rekomendowanego zachowania poufności, zabezpieczenie przekazanych danych przez WIOŚ w Gdańsku przed niepowołanym dostępem będzie znacznie utrudnione lub niemożliwe.

Powyższe wyjaśnienie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok