logo wios logowanie

Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592) i z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479), dzięki wprowadzonym nowym narzędziom i uprawnieniom w zakresie kontroli, jak i działań pokontrolnych, tutejszy Inspektorat podjął szereg kroków w celu intensyfikacji działań w obszarze gospodarki odpadami przy wykorzystaniu nowych narzędzi prawnych.

Nowe uprawnienia i zadania

Nowelizacja ustawy rozszerzyła inspektorom WIOŚ uprawnienia w ten sposób, że uzyskali oni możliwość wstępu przez całą dobę na teren związany i niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w celu przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i badań ustawa pozwala na użycie bezzałogowych statków powietrznych, a także wstrzymanie lub uruchomienie instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu. Inspektorzy otrzymali również uprawnienia w celu ustalania tożsamości przesłuchiwanych osób, pouczania ich o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie karnym oraz żądanie dokumentów, w tym finansowych. Wszystkie te czynności inspektor WIOŚ może wykonać bez uprzedniego zawiadomienia kontrolowanego, a po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora.

Organizacja

Dnia 1 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku powstał Wydział Prawny, który zajmuje się kontrolami interwencyjnymi w zakresie gospodarki odpadami oraz tzw. „szarej strefy”. Zarządzeniem PWIOŚ powołano Zespół do analizy bieżących zdarzeń pod kątem faktyczno-prawnym w sytuacjach zagrożenia środowiska, spowodowanych w szczególności niewłaściwym gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. Ponadto w lipcu 2019 r. PWIOŚ skierował pracownika na szkolenie z obsługi bezzałogowych statków powietrznych typu dron.

Efekty współpracy z innymi organami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku współpracuje z różnymi organami samorządowym, rządowymi oraz z organami ścigania. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Policją, Prokuraturą, Państwową Strażą Pożarną, Okręgowym Urzędem Górniczym, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną i Krajową Administracją Skarbową (Służba Celno–Skarbowa). Prowadzone są wspólne kontrole w ramach akcji IMPEL, akcji DEMETER. Regularnie wspólnie z WITD przeprowadzane są kontrole transportu odpadów na drogach województwa pomorskiego: 14 wspólnych akcji, w wyniku których ujawniono 1 nielegalny transport odpadów.

Efekty pracy WIOŚ w Gdańsku od 21.07.2018 r. do 31.07.2019 r.

Wynikiem kontroli dzięki użyciu nowych narzędzi i możliwości, które uzyskali inspektorzy WIOŚ po zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy Inspekcji Ochrony Środowiska było:

- 30 decyzji administracyjnych na kwotę 2 789.788 zł,

- 177 zarządzeń pokontrolnych,

- 10 decyzji wstrzymania działalności, o których mowa w art. 32 ust. 1a i 1b,

- 115 mandatów na kwotę 31.400 zł,

- 12 mandatów na kwotę 2.650 zł wystawionych przez Delegaturę w Słupsku z ustawy o odpadach,

- 5 spraw dotyczących zrzutu odpadów do wyrobiska,

- zatrzymano 1 nielegalny transport odpadów,

- interweniowano w 6 sprawach dotyczących nielegalnego demontażu pojazdów,

- odbyło się 5 kontroli z Krajową Administracją Skarbową,

- 14 kontroli z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego,

- około 40 kontroli z organami ścigania (policja, prokuratura).

Podsumowanie

PWIOŚ prowadzi intensywne działania mające na celu eliminację Szarej strefy w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa pomorskiego.