Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

logo wios logowanie
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) od dnia 6 września 2019 roku dodano nowe przepisy do ustawy o odpadach dotyczące usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów.

W znowelizowanej ustawie o odpadach, w art. 26 ust. 3a, 3b oraz 3c - wprowadzono odpowiedzialność solidarną wszystkich wskazanych w decyzji posiadaczy odpadów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami za wykonanie obowiązków wskazanych w decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów. W przypadku gdy właściwy organ stwierdzi, że za gospodarowanie odpadami odpowiedzialny jest również inny posiadacz odpadów, może wydać decyzję o nałożeniu obowiązku wykonania wskazanej powyżej ostatecznej decyzji, przez tego posiadacza odpadów. Odpowiedzialność wszystkich wskazanych w decyzjach administracyjnych posiadaczy odpadów za wykonanie tych decyzji jest również solidarna. Wspomniane decyzje mogą być zmienione przez organ, który ją wydał, bez odszkodowania, w zakresie sposobu wykonania tych decyzji, w przypadku gdy wykonanie decyzji w sposób w niej wskazany okaże się niemożliwe lub może stwarzać zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska lub inny sposób wykonania jest bardziej racjonalny ze względu na wymagania ochrony środowiska lub ze względów ekonomicznych przy zachowaniu właściwego poziomu ochrony życia, zdrowia ludzi i środowiska.

Nowelizacja ustawy o odpadach art. 26a, wprowadza także nowy sposób i tryb działania gdy, ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów. Organami właściwymi w sprawie niezwłocznego usunięcia odpadów będą w przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi - regionalny dyrektor ochrony środowiska, w przypadku gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami - organ właściwy do wydania tej decyzji, zaś w pozostałych przypadkach - wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Usuwanie odpadów w trybie art. 26a ustawy o odpadach następuje na podstawie decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi, w której to określa się zakres i termin udostępnienia powierzchni ziemi, obiektów lub innych miejsc, w których znajdują się odpady, zakres i sposób przeprowadzenia działań mających na celu usunięcie odpadów przez właściwy organ oraz termin rozpoczęcia i zakończenia działań mających na celu usunięcie tychże a sama decyzja będzie posiadała rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja będzie wydawana ponadto po zasięgnięciu opinii odpowiednich inspekcji i służb. Ustawa w znowelizowanym brzmieniu wprowadza także obowiązek zwrotu od posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami poniesionych przez organ kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi na jego pisemne żądanie. Posiadacz odpadów jest obowiązany zwrócić te koszty w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania. W przypadku nie zwrócenia kosztów, właściwy organ wydaje decyzję administracyjną nakładającą na posiadacza odpadów obowiązek zwrotu kosztów usunięcia odpadów. Roszczenie o zwrot kosztów przedawnia się po upływie 10 lat od dnia, w którym decyzja o zwrocie kosztów stała się ostateczna.

Trybu przewidzianego art. 26b ustawy o odpadach nie stosuję się w przypadku, gdy odpady są składowane na eksploatowanym lub zamkniętym składowisku odpadów lub w miejscu, w którym przed dniem 1 października 2001 r. były składowane odpady a także w przypadku przemieszczana odpadów na podstawie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz podejmowania działań na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok