Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

logo wios logowanie

W 2019 roku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolne w 13 gminach w Województwie Pomorskim w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną dalej u.c.p.g.

Oceniono, że skontrolowane gminy realizują wszystkie zadania własne wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.:

I. W ramach cyklu kontrolowano 1 gminę miejską (Rumia), 12 gmin wiejskich (Stare Pole, Subkowy, Suchy Dąb, Somonino, Krokowa, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Kolczygłowy, Lipusz, Tuchomie, Kwidzyn).

1) Wszystkie Rady Gmin podjęły uchwały wymagane ustawą. Podjęte uchwały zawierały elementy wymienione w odpowiednich przepisach u.c.p.g. Spośród skontrolowanych gmin, 6 podjęło Uchwałę fakultatywną  w zakresie odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 3 gminy podjęły Uchwałę fakultatywną w zakresie podziału obszaru gminy na sektory, 2 gminy podjęły Uchwałę fakultatywną dotyczącą świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2) 10 skontrolowanych gmin wprowadziło w praktyce system selektywnej zbiórki odpadów zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028). Żadna gmina nie wprowadziła odbioru odpadów z podziałem na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą” (system dwupojemnikowy). Gminy: Lipusz, Krokowa, Somonino, Stare Pole, Suchy Dąb, Tuchomie, zdecydowały się objąć systemem zarówno nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady  komunalne. Jedna skontrolowana w 2019 roku gmina (Rumia) wprowadziła na terenie gminy sektory.

3) wszystkie skontrolowane gminy utworzyły stacjonarne punkty selektywnej zbiórki odpadów tzw. PSZOK, ponadto 5 gmin (Dębnica Kaszubska, Krokowa, Kwidzyn, Somonino, Rumia) dodatkowo zorganizowały tzw. „mobilny PSZOK”. Wszystkie gminy utworzyły same, bądź wspólnie z innymi gminami, punkty selektywnej zbiórki odpadów tzw. PSZOKI w sposób łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców.

4) Wszystkie Gminy wykonały obowiązek przeprowadzenia przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5) Wszystkie skontrolowane gminy prowadziły rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6) Wszystkie kontrolowane gminy przeprowadziły kampanie informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) Wszystkie skontrolowane gminy udostępniły na własnych stronach internetowych wymagane informacje nałożone obowiązkiem przez ustawę. „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a)   podmiotach  odbierających  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  z terenu  danej  gminy,  zawierające firmę,  oznaczenie  siedziby  i adres  albo  imię, nazwisko  i adres  podmiotu  odbierającego  odpady  komunalne  od właścicieli nieruchomości,

b)   miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych  przez  gminę  oraz  podmioty  odbierające  odpady  komunalne  na  podstawie umowy  z  właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d)   punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

–  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

–  adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

e)   zbierających  zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny  pochodzący  z gospodarstw  domowych,  o których  mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), zawierające:

–  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

–  adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

II. Kary administracyjne

1) Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w 2019 roku wszczął 4 postępowania administracyjne, za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

2) Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w 2019 roku wymierzył 2 kary administracyjne za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2018 roku.

3) W 2019 roku jedna gmina w województwie pomorskim nie złożyła sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie ustawowym. W związku z powyższym Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył wobec gminy karę administracyjną za przekazanie sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi po terminie ustawowym.

4) W 2019 roku Marszałek Województwa dwukrotnie wezwał jedną gminę do uzupełnienia lub poprawienia złożonego sprawozdania. W związku z powyższym Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie nierzetelnego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok.

5) W 2019 roku dwie Gminne Jednostki Organizacyjne złożyły do Gmin półroczne sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości po terminie ustawowym. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wszczął jedno postępowanie w  przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary za złożenie sprawozdania po terminie ustawowym.

W związku z niewywiązaniem się przez kontrolowane gminy z  obowiązku „osiąganych poziomów” Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył wobec gmin administracyjne kary pieniężne, które były przedmiotem odrębnego postępowania w latach 2015-2019.

III. Sprawozdawczość

W 2019 roku na 123 gminy w województwie pomorskim, 122 gminy złożyły sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie ustawowym. W związku z powyższym Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył wobec gminy karę administracyjną. Zgodnie z ustawą  „Gmina, która przekazuje  po  terminie  sprawozdanie,  o którym  mowa  w art. 9q  –  podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni”,

IV. Poziomy

W 2018 roku wszystkie skontrolowane gminy osiągnęły wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz wymagany poziom recyklingu.

W 2018 roku 3 gminy nie osiągnęły wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W 2018 roku 2 gminy nie osiągnęły poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok