Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program pt. „Usuwanie porzuconych odpadów”. Celem programu jest ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia mające na celu usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków powierzchni spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów. Beneficjentami programu w przypadku przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 26a ustawy z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) są:

- w przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi – regionalny dyrektor ochrony środowiska,

- w przypadku gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami – organ właściwy do wydania decyzji,

- w pozostałych przypadkach – wójt burmistrz lub prezydent miasta.

Wnioski na powyższe dofinansowanie należy składać w terminie od 25.09.2019 r. do 18.12.2020 r. do godz. 15:30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz znaleźć na stronie https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-porzuconych-odpadow/.