W związku z uciążliwościami odorowymi powodowanymi przez działalność Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku w dniu 21.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ w Gdańsku rozpoczęli kontrolę interwencyjną w Zakładzie.

Poniżej umieszczono wyjaśnienie w tej sprawie, uzyskane od Zakładu.

„Informujemy, że po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu hermetycznej kompostowni przystąpiliśmy do rozruchu instalacji. Przewidywany czas rozruchu wszystkich urządzeń, zgodnie z dokumentacją potrwa minimum 65 dni. To okres niezbędny do przeprowadzenia całego procesu kompostowania i sprawdzenia, czy wszystkie elementy instalacji pracują właściwie, a uzyskany w trakcie procesu ustabilizowany odpad spełnia założone parametry.

W związku z powyższym Zakład przygotował się do przeprowadzenia rozruchu zgodnie założonym harmonogramem, zabezpieczając odpowiednią ilość wsadu do kompostowania do przeprowadzenia pierwszej fazy rozruchu w postaci odpadów biodegradowalnych i materiału strukturalnego. Obecnie prowadziliśmy prace operacyjne związane z przenoszeniem właściwych dla tego procesu odpadów z miejsc magazynowych, wyznaczonych w pozwoleniu zintegrowanym do obiektu kompostowani, co umożliwi w możliwie krótkim czasie uruchomienie wszystkich elementów instalacji z pełnym obciążeniem. Zmagazynowane na placach poza kompostownią odpady biodegradowalne i zielone były rozdrabniane, ładowane na pojazdy, przewożone i ładowane do komór kompostowni. Właśnie te czynności mogły i mogą powodować krótkoterminowe uwolnienie z masy odpadów zwiększonych ilości substancji złowonnych, a w konsekwencji powodować zwiększenie dyskomfortu wśród mieszkańców, zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie zakładu.

W fazie eksploatacji planujemy zgodnie z założeniami dostarczać odpady bezpośrednio do hali przyjęcia bez ich uprzedniego magazynowania. Przepustowość kompostowni zgodnie z założeniami projektowymi pozwoli na zagospodarowanie całego strumienia odpadów biodegradowalnych odbieranych od mieszkańców na bieżąco.”